HOMEPAGE

Život a práce
 
Systém školství
 
Veřejné a soukromé univerzity

 

Nejvýznamnější vzdělávací instituce

 
photo:  (sxc.hu)
 

České vzdělávací instituce jsou známé a vyhledávané z různých důvodů, například pro svou dlouhodobou prestiž, nebo také ojedinělost koncepce či oborů. Důležitým kritériem je také zájem o konkrétní školu ze strany českých i zahraničních studentů.

 

Mezi nejznámější a nejvyhledávanější veřejné vzdělávací instituce patří:

Akademie músických umění v Praze
Malostranské náměstí 12, 118 00 Praha 1

Akademie vznikla v roce 1945 a je vysokou školou uměleckou . Do její působnosti spadá umění dramatické, hudební, taneční, audiovizuální, fotografické, multimediální a tvorba oborů příbuzných a vědeckovýzkumná činnost. Nedílnou součástí výuky, pěstování a rozvíjení uvedených umění je i jejich historie, teoretická výuka a reflexe.

České vysoké učení technické
Zikova 4, 166 36 Praha 6

ČVUT je veřejnou vysokou školou, která vznikla již v roce 1717 . Technické studium na ČVUT je rozděleno na 7 fakult – stavební, strojní, elektrotechnickou, jadernou a fyzikálně inženýrskou, architektury, dopravní a biomedicínského inženýrství. Součástí školy jsou také dva vysokoškolské ústavy – Kloknerův a Masarykův ústav vyšších studií.

Karlova Univerzita v Praze
Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1

Zakládací listinu vydal český král a budoucí císař Svaté říše římské Karel IV. pro dnešní Karlovu univerzitu již 7. dubna 1348 . Univerzita má v současnosti 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a vývojovou nebo další tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita má přes sedm tisíc zaměstnanců, z toho čtyři tisíce akademických a vědeckých pracovníků.

Na UK studuje přes 42 400 studentů (což je zhruba jedna pětina všech studentů v ČR ), kteří studují ve více než 270 akreditovaných studijních programech s takřka 600 studijními obory.

Masarykova univerzita
Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno

Univerzita, pojmenovaná po prvním československém prezidentova Tomáši Garrigue Masarykovi, byla založena v roce 1919.

Dnes je institucí typicky výzkumnou . Mezi nejvyhledávanější patří obory přírodovědné a medicínské. Vedle nich však existují ještě fakulty právnická, filozofická, pedagogická, ekonomická, informatiky, sociálních studií a studií sportovních.

Slezská univerzita v Opavě
Na Rybníčku 1, 746 01 Opava

Založení Slezské univerzity v Opavě po roce 1989 souvisí s celkovým demokratickým vývojem posledních let, kdy po odstranění dosavadního státního centralismu nastaly větší možnosti také pro rozvoj vzdálených regionů.

Slezská univerzita v Opavě je členem European University Association a má uzavřeny smlouvy o spolupráci s řadou zahraničních univerzit. Své kontakty intenzivně rozvíjí s nejbližšími univerzitami zejména v Polsku. Na jejích pracovištích v Opavě i v Karviné se rozvíjí i vědecko-výzkumná práce, o čemž svědčí publikační činnost a vědecké konference, jež Slezská univerzita v Opavě pořádá i na mezinárodní úrovni.

Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

V současné době patří do svazku Univerzity Palackého v Olomouci sedm fakult - Cyrilometodějská teologická fakulta, Lékařská fakulta, Filozofická fakulta, Přírodovědecká fakulta, Pedagogická fakulta, Fakulta tělesné kultury a Právnická fakulta, na kterých studuje kolem 16 600 studentů .

Cena Františka Palackého , kterou jménem univerzity uděluje rektor, je oceněním vynikajících výsledků tvůrčí činnosti na poli vědy nebo kultury, které přispívají k prestiži České republiky a Univerzity Palackého v Olomouci. Byla zřízena k příležitosti dvoustého výročí narození Františka Palackého 14. června 1998.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
  

Univerzita Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně je dynamickou univerzitou, otevřenou všem novým myšlenkám. Svým 13 500 studentům poskytuje možnost studovat na šesti fakultách technické, ekonomické, humanitní, umělecké a zdravotnické disciplíny. Neodmyslitelnou součástí činnosti na univerzitě je také věda a výzkum.  

Univerzita poskytuje vzdělání studentům z celého světa a její absolventi získávají celoevropsky uznávaný Diploma Supplement.

Snahou UTB je proniknout mezi nejuznávanější světové univerzity. Od svého počátku je univerzita budována jako dvojjazyčná: angličtina je rovnocenným jazykem s češtinou. UTB používá jednotný kreditní systém kompatibilní s ostatními evropskými univerzitami.
Více informací najdete na www.utb.cz.

Vysoká škola ekonomická

nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3

Vysoká škola ekonomická je v povědomí české veřejnosti známa jako instituce, která jako jediná v českých zemích poskytovala do roku 1989 vysokoškolské ekonomické vzdělání.

Vysoká škola ekonomická je dnes tvořena šesti fakultami: financí a účetnictví, mezinárodních vztahů, podnikohospodářskou, informatiky a statistiky, národohospodářskou a managementu (v Jindřichově Hradci).

Obor ekonomika zahraničního obchodu na Vysoké škole ekonomické absolvoval v roce 1963 mimo jiné současný prezident České republiky Václav Klaus .

Vysoké učení technické v Brně
Antonínská 548/1, 601 90 Brno

Vysoké učení technické v Brně je nejstarší brněnská vysoká škola . Její počátky sahají až do poloviny 19. století.

Rozhodujícím obdobím pro existenci VUT v Brně bylo období po r.1989, kdy fakulty prošly reorganizací a vznikaly fakulty nové - v r.1992 Fakulta podnikatelská a Fakulta chemická, v r. 1993 Fakulta výtvarných umění, v r.2002 Fakulta informačních technologií. Celkově je dnes tvořeno Vysoké učení technické v Brně 8 fakultami.

V současné době jako jediná technická univerzita pokrývá VUT v Brně celé spektrum technických věd a řady uměleckých disciplín a poskytuje vysokoškolské vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských typech studia.

VUT je zařazena do mnoha mezinárodních programů a projektů, např. TEMPUS, Socrates/Erasmus, Socrates/Grundtvig, Leonardo,CEEPUS, AKTION, DAAD,aj.

Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 8, 306 14 Plzeň

ZČU nabízí řadu studijních programů pro studenty z ČR i ze zahraničí. Je jedinou vysokoškolskou institucí v Plzeňském kraji, která připravuje odborníky v oblastech: strojírenství, elektrotechniky, pedagogiky, ekonomiky, aplikovaných věd (mechaniky, matematiky a fyziky), informatiky, práva, veřejné správy, filosofie, politologie, archeologie, antropologie, cizích jazyků, umění a designu.

ZČU je též zapojena do programů internacionalizace studia prostřednictvím projektů mezinárodní výměny studentů.

Další významné vzdělávací instituce v České republice:
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Akademie výtvarných umění v Praze
Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze
Česká zemědělská univerzita v Praze
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Ostravská univerzita v Ostravě
Slezská univerzita v Opavě
Technická univerzita v Liberci
Univerzita Hradec Králové
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Pardubice
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Vysoká škola báňská – Technická univerzita
Vysoká škola polytechnická Jihlava

 

Odkazy

 
Autor:
 
Přidáno: 04.01.2010
 
 
 

Související články

 
Veřejné a soukromé univerzity
 
 

Vyšší odborné školy

Vyšší odborné školy připravují studenty na výkon specializovaných odborných profesí. Absolventi

 
 
Veřejné a soukromé univerzity
 
 

Nejžádanější studijní obory

Právo, medicína a umění – obory, které nejvíc táhnou mladé lidi

 
 
Veřejné a soukromé univerzity
 
 

Kredit soukromých vysokých škol roste

Dvě soukromé univerzity a více než čtyřicet soukromých vysokých škol stále více konkurují zavedeným...

 
 
Veřejné a soukromé univerzity
 
 

Nejvýznamnější vzdělávací instituce

České vzdělávací instituce jsou známé a vyhledávané z různých důvodů, například pro svou dlouhodobou...

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…