HOMEPAGE

Objevte ČR
 
Fakta o ČR

 

Česká republika je bezpečná destinace, uvádí výzkum

 
photo:  (czechtourism.com)
 

Česká republika patří mezi bezpečné evropské země, a to nejen z hlediska čistoty a hygieny či z hlediska přírodních hrozeb. Vyplývá to z výzkumu, který zveřejnila agentura pro podporu cestovního ruchu v ČR CzechTourism koncem července 2011. Zpráva hodnotí pozici České republiky na světovém trhu cestovního ruchu z pohledu bezpečnosti a rizik souvisejících s pobytem v destinaci.

 
Provedený výzkum posuzuje bezpečnost v silniční dopravě, hygienická a zdravotnická rizika, přírodní hrozby a problematiku tolerance k menšinám.

V rámci bezpečnosti v silniční dopravě studie konstatuje, že počet úmrtí na českých silnicích má klesající tendenci. Statistiky dokládají, že v roce 2002 zemřelo na českých silnicích 1300 osob, v roce 2010 to bylo 753 osob. Celosvětově mezi nejbezpečnější země v rámci silniční dopravy patří např. Japonsko, Singapur, Švýcarsko či Malta.

Hygiena a zdraví

Existuje mnoho destinací, které jsou v cestovním ruchu výjimečné a atraktivní, ale hygienické podmínky tam jsou natolik nedostačující, že mohou odradit určitou skupinu turistů, pro které je úroveň hygieny jedním z faktorů při výběru destinace.

Česká republika disponuje sofistikovaným hlásícím systémem upozorňujícím na hygienicky problémové situace.

Do sledovaných hygienických podmínek lze zařadit stav kanalizační sítě, dostupnost pitné vody, hygienické podmínky v restauracích, výskyt epidemií a pandemií. V rámci kontrol restaurací a hotelů v České republice jsou tato zařízení podrobována pravidelným kontrolám, a to nejméně každé dva roky. Tak je garantováno, že hygienická bezpečnost těchto zařízení je na dobré úrovni.

V rámci analýzy pitné vody a vodních ploch určených k rekreaci jsou v ČR stanovena přísná kritéria na kvalitu pitné vody jak z vodovodního systému, tak vody balené. Znamená to tedy, že se turisté nemusejí obávat napít vody z kohoutku či veřejného vodovodu na téměř celém území ČR. Výrobci balených vod jsou v České republice povinni minimálně jednou ročně předložit zprávu o kontrole kvality. Síť hygienických stanic v současné době také monitoruje 230 koupališť (z toho 136 přírodních koupališť a koupacích oblastí) v ČR, u kterých pravidelně dohlíží na stav kvality vody.

V České republice se významně zlepšil i stav jakosti povrchových tekoucích vod, což je dáno zejména kontinuální výstavbou čističek odpadních vod.

Hygienické podmínky v České republice lze posoudit i z hodnocení Indexu konkurenceschopnosti v cestovním ruchu (Travel and Tourism Competitiveness Index – TTCI), jehož čtvrtý pilíř se zaměřuje na hygienu a zdraví. V ČR jsou poskytovány kvalitní zdravotnické služby, které jsou široce dostupné. Podle analýzy indexu TTCI vyplývá, že Česká republika je v celkovém pilíři hygieny a zdravotnictví na 6. místě za Rakouskem a Německem.

Důležitý je také fakt, že v ČR je zajištěn dojezd rychlé záchranné služby s časem do 15 minut.  Standardním minimálním dojezdovým časem v EU je 30 minut.

Bezpečnost z hlediska přírodních hrozeb

Česká republika se nachází v pásmu, kde je zemětřesení prakticky neznámým jevem a výjimečné jsou i větrné smrště či tornáda. Jedinou živelní pohromou, která se v Česku objevuje, jsou lokální povodně. Také z hlediska přírodních hrozeb se tedy může ČR řadit mezi státy velmi bezpečné.

Česká republika disponuje jedním z nejdokonalejších varovných systémů před povodněmi a jinými hrozbami v Evropě. Předpovědní povodňová služba je zabezpečována Českým hydrometeorologickým ústavem ve spolupráci se správci vodohospodářsky významných vodních toků. Hlavním účelem služby je informovat povodňové orgány a ostatní účastníky povodňové ochrany o nebezpečí vzniku povodně a jejím vývoji.

Tolerance vůči menšinám

Obecně lze Českou republiku vyhodnotit jako tolerantní zemi, kde se turisté nemusí obávat rasistických výstupů či násilných činů plynoucích z jejich vyznání, barvy pleti či sexuální orientace.

Také náboženské menšiny v České republice vedle sebe fungují bez potíží. Lze říci, že se mezi sebou vzájemně tolerují a také obyvatelstvo bez náboženského vyznání je respektuje.

Na konci září roku 2010 žilo v České republice celkem 437 251 cizinců, což představuje 4,2 % z celkové populace. Ve srovnání s ostatními státy EU je v Česku podíl cizinců podprůměrný. Průměrně v zemích EU žije asi 6 % cizinců. V České republice je nejvíce zastoupena menšina slovenská, ukrajinská, vietnamská a ruská. Tyto menšiny se velmi dobře integrovaly do většinové české společnosti a soužití s nimi je bezproblémové.

Souhrnně lze konstatovat, že výše posuzovaná kritéria bezpečnosti mohou přímo nebo nepřímo působit na celkové hodnocení České republiky jako ideální destinace pro dovolenou, obchodní jednání či účast na akcích. Výzkum potvrdil, že Česká republika je bezpečnou destinací.
 
 
Autor: Romana Kuncová
 
Zdroj: Czechtourism
 
Přidáno: 09.10.2011
 
 
 

Související články

 
Osobnosti historie
 
 

Emil Zátopek


Je to již obecně uznávaný fakt, že český sport je plný neobyčejných osobností. Výkony českých...

 
 
Osobnosti historie
 
 

Tomáš Baťa

Tomáš Baťa, československý rodák ze Zlína, je považován za jednoho z největších světových podnikatelů své...

 
 
Politika
 
 

Politický systém České republiky

Zákonodárná, výkonná a soudní moc v ČR

 
 
Firmy v ČR
 
 

MOIRA – ryze česká značka

Značka Moira se stala v České republice průkopníkem výroby funkčního prádla s jedinečnými vlastnostmi pro...

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…