HOMEPAGE

Objevte ČR
 
Fakta o ČR
 
Ekonomická fakta

 

Partnerství veřejného a soukromého sektoru

 
photo:  (sxc.hu)
 

Partnerství veřejného a soukromého sektoru a Česká republika.

 

PPP je obecně užívanou zkratkou pro Partnerství veřejného a soukromého sektoru, převzatou z anglického termínu Public Private Partnerships. Je možné se setkat také s výrazem Private Finance Initiative (PFI). Tento pojem je používán ve Velké Británii a jedná se o podmnožinu z mnoha forem PPP.

PPP je obecný pojem pro spolupráci veřejného a soukromého sektoru vzniklé za účelem využití zdrojů a schopností soukromého sektoru při zajištění veřejné infrastruktury nebo veřejných služeb. Jednotlivé varianty PPP, jsou-li odborně a úspěšně aplikovány, zvyšují kvalitu i efektivnost veřejných služeb včetně výkonu státní správy a urychlují realizaci významných infrastrukturních projektů s pozitivním dopadem na rozvoj ekonomiky.

Typickými příklady realizace formou PPP jsou projekty v následujících oborech:

 • Dopravní infrastruktura – dálnice, tunely, mosty, rychlodráhy
 • Administrativní případně ubytovací kapacity – úřady, soudy, ubytovny, administrativní prostory, věznice
 • Zdravotnictví – nemocnice
 • Školství – univerzitní komplexy, studentské koleje, školy
 • Obrana – výzbroj, speciální infrastruktura
 • Utility – vodárenství

Principy PPP úspěšně naplňují projekty ve většině zemích OECD. Vzorem pro implementaci principů PPP je zejména praxe Velké Británie.

Podstatou úspěšného projektu PPP je předpoklad, že většího přínosu pro veřejný sektor (v poměru k jím vynaloženým prostředkům) může být dosaženo využitím schopností a zkušeností soukromého sektoru a rozdělením rizik mezi zúčastněné strany tak, že každá strana nese takové riziko, které dokáže nejlépe řídit.

Službou se v případě PPP myslí komplexní zajištění aktiva (např. dálnice, věznice apod.) včetně jeho provozování za předem smluvně sjednaných podmínek kvality a kvantity. Příjem dodavatele služby závisí přímo na míře plnění těchto podmínek.

PPP obvykle znamená sdílenou účast obou sektorů ve společnosti speciálně vytvořené pouze pro účely realizace projektu, která se řídí obchodním zákoníkem.

Výhody PPP

Zachování kontroly – PPP umožňuje veřejnému sektoru se plně věnovat tomu, co umí nejlépe a realizaci infrastrukturních projektů přenechává soukromému sektoru, aniž nad nimi ztrácí kontrolu.

Kvalita – veřejný sektor získává vyšší kvalitu veřejných služeb za vynaložení stejných nebo nižších nákladů.

Přenos rizik – PPP přenáší podstatná rizika na soukromý sektor, smluvní dokumentace jasně rozděluje zodpovědnosti za náklady a rizika mezi oba sektory tak, že každý sektor nese takovou zodpovědnost, kterou dokáže nejlépe řídit.

Efektivní realizace – PPP umožňuje realizaci infrastrukturních projektů dříve, rychleji a bez rizika překračování rozpočtu pro veřejný sektor.

Transparentnost – jedná se o jednu kvalifikovaně provedenou veřejnou soutěž – projekt se nedělí na velké množství menších zakázek obvyklých za dobu trvání projektu.

Oboustranná výhodnost – projekty PPP musí být výhodné oboustranně pro veřejný i soukromý sektor.

Motivace – soukromý sektor je motivován možností dlouhodobých příjmů. Ty ovšem získá pouze při dodržování přísných smluvních podmínek o kvalitě dodané služby.

Jak probíhá PPP projekt?

 • Zadavatelem je vždy veřejný subjekt, který detailně specifikuje své potřeby a výstupy, které od projektu očekává.
 • Rolí soukromého sektoru je co nejefektivněji zajistit veřejnou službu podle zadání zadavatele – vyhrává nejlepší nabídka – hodnotí se ekonomická výhodnost.
 • V případě, že soukromý sektor neplní smluvní podmínky, například o kvalitě služby, ohrozí své příjmy od veřejného sektoru a tím i splácení svých investic.
 • Veřejný sektor platí roční splátky například poplatkem za dostupnost služby nebo umožní soukromému sektoru vybírat platby přímo od uživatelů služby.
 • Banky zajišťují projektové financování projektů (až do 95%) a disponují speciálními právy.
 • Na konci projektu infrastruktura přechází do vlastnictví veřejného sektoru.

Public Privat Partnership a Česká republika

V současnosti pracuje vláda na přípravě legislativního prostředí, které by zjednodušilo veřejně soukromá partnerství. Jde zejména o koncesní zákon a související právní předpisy týkající se spolupráce veřejného a soukromého sektoru při financování a zajišťování některých veřejných služeb. Účelem zákona je vymezení zcela nového právního institutu: smluvní spolupráce mezi subjektem veřejného a soukromého sektoru.

Snahou, je aby docházelo ke společnému zajištění určitých služeb veřejného zájmu, které jsou obvykle zabezpečovány pouze veřejným subjektem. Orgány české  veřejné správy se často uchylují k této formě spolupráce při realizaci projektů týkajících se infrastruktury, zejména v odvětví jako jsou doprava, zdravotnictví, školství a obrana.

Česká republika si od PPP slibuje zejména možnost překonávat rozpočtová omezení, protože  Partnerství umožňuje potřebné financování veřejného sektoru ze soukromých zdrojů. V rámci této spolupráce získávají daňoví poplatníci lepší služby za nižší náklady, přičemž mohou získat rovněž služby, které by jim veřejný sektor jinak vůbec nebyl schopen zajistit, neboť na ně nemá potřebné kapacity.

Problematika PPP je v kompetenci Ministerstva pro místní rozvoj.

 • Rozdíl outsorcing x PPP

Outsourcing je využívání externích služeb. Rizika zůstávají na straně zadavatele. Veřejně soukromé partnerství je založeno na smluvní spolupráci mezi subjektem veřejného a soukromého sektoru. Dochází při něm k přesunu rizik na soukromý sektor, tj. na subjekty, které mají obecně lepší schopnost řízení, a tím dochází k omezení celkových rizik při zajišťování služby veřejného zájmu.

 

Odkazy

 
Autor:
 
Přidáno: 28.12.2009
 
 
 

Související články

 
Firmy v ČR
 
 

MOIRA – ryze česká značka

Značka Moira se stala v České republice průkopníkem výroby funkčního prádla s jedinečnými vlastnostmi pro...

 
 
Firmy v ČR
 
 

Česko – země piva

Češi jsou národem pivařů. Rádi o pivu mluví, ale ještě raději ho popíjejí. Průměr jeho spotřeby z roku...

 
 
Firmy v ČR
 
 

Vyhlášený český porcelán

Výroba porcelánu v České republice má dlouhou tradici a podobně jako české sklo i český porcelán má v...

 
 
Firmy v ČR
 
 

Světoznámé zápalky ze Sušice

Celkem 169 let se v malém západočeském městečku Sušice v podhůří Šumavy vyráběly zápalky, balené v...

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…