HOMEPAGE

Podnikání
 
Firmy v ČR

 

Strojírenství

 
photo:  ()
 

Strojírenství patří k odvětví, které má v České republice dlouhou a dobrou tradici.

 
V době mezi světovými válkami patřilo Československo mezi deset nejvýznamnějších strojírenských zemí světa. Prudký rozvoj po druhé světové válce byl ovlivněn jak mezinárodní, tak vnitrostátní situací. Strojírenství se stalo nosným odvětvím ke zprůmyslnění méně rozvinutých oblastí.

Dnes je toto odvětví zastoupeno ve všech částech republiky a vyznačuje se nejrovnoměrnějším rozmístěním. Kromě velkých strojírenských závodů existuje značný počet drobných závodů a drobných provozoven. Slabinou je velmi široký sortiment výroby (60 % světového sortimentu) a rozptyl do mnoha závodů.

Česká republika přizpůsobuje normy platným evropským normám již od devadesátých let. Do české normalizační soustavy byly implantovány zejména normy vydané ISO – Mezinárodní organizací pro normalizaci a CEN – Evropským výborem pro normalizaci. Český normalizační institut zabezpečuje mezinárodní spolupráci s ISO a CEN při tvorbě norem v příslušném oboru prostřednictvím smluvně pověřených příslušných svazů výrobců strojů.

ČR vždy patřila k předním výrobcům dopravních prostředků a se svou tradicí v oblasti výroby automobilů a svou vhodnou polohou, je atraktivní zemí z hlediska investic, navíc dlouhodobě zaznamenává v tomto oboru růst tržeb i produktivity práce. Česká automobilová výroba se významným způsobem podílí na celkových hospodářských výsledcích České republiky. Automobilový průmysl se již několik let řadí mezi velmi výkonné a mimořádně významné obory českého hospodářství. I když ne ve všech výrobních komoditách byl vývoj jednoznačně pozitivní, souhrnně dává růstový trend dobré předpoklady pro rozvoj tohoto oboru i do budoucna.

Jednoznačně dominantní postavení ve výrobě vozidel má výroba osobních automobilů, následovaná výrobou autobusů a nákladních vozidel. V roce 2004 opět produkce příslušenství, co do celkových tržeb, předstihla výrobu vozidel. Zároveň automobilový průmysl tvoří skoro pětinu domácího exportu a jeho zastoupení v zahraničním obchodu ještě poroste.

V zahraničním obchodu má rovněž rozhodující vliv a tento význam ještě vzroste díky výrobě v nové automobilce TPCA v Kolíně. Přes 40 firem ze 100 nejvýznamnějších v oblasti automobilového průmyslu má již své pobočky na území ČR. Většina výroby těchto společností jde na export převážně do zemí Evropské Unie. Největším vývozcem je tradičně automobilka ŠKODA Auto a.s. s podílem na celkovém exportu České republiky přes 9 %. Celkový vývoz autodílů a příslušenství přesáhl export vozidel za poslední dva roky. Přebytek zahraničního obchodu dosáhl skoro 37 % jeho celkových tržeb. V roce 2005 by měli mít výrobci vozidel opět vyšší vývoz něž výrobci autodílů. Škoda Auto a.s. i TPCA budou vyvážet více jak 80 % své produkce

Nejvýznamnější „automobilovou“ lokalitou je Středočeský kraj. Vyplývá to i ze skutečnosti, že je současně sídlem domácího nejznámějšího finálního výrobce Škoda Auto. K posílení významu Středočeského kraje jako regionu s významnými automobilovými producenty přispěje již zmiňovaná nová automobilka TPCA, která je budována v Kolíně. Výrobou užitkových vozidel se v ČR zabývají firmy Karosa – Irisbus (autobusy a ve spolupráci se Škodou Plzeň trolejbusy) a těžké nákladní automobily vyrábí Tatra. V současné době se na území České republiky vyrábí okolo 450 tis. osobních automobilů ročně. V roce 2006 by automobilky Škoda Auto a TPCA měly vyrábět přes 750 tis. vozů. V návaznosti na zvýšení produkce osobních vozidel vzroste export. V České republice se ročně prodá přes 140 tis. nových osobních vozidel, z toho Škoda Auto, a. s., jich prodá přibližně 70 tis.

Mezi významné strojírenské obory v ČR patří i výroba kolejových vozidel a jejich opravy a modernizace. Mezi nejdůležitější výrobce patří: ČKD Vagonka, DPO Inekon, Krnovské opravny a strojírny, Bonatrans, Pars Nova, Škoda Plzeň a Siemens Kolejová vozidla.

V ČR se vyrábějí všechny druhy kolejových vozidel, soupravy metra, tramvaje a trolejbusy. Letecká výroba patří ke špičkovým oborům strojírenské výroby, která se při využívání nejnovějších poznatků vědy a výzkumu, technologií výrobních procesů a využívání nových materiálů stává iniciátorem technického pokroku v řadě dalších odvětví. Významné postavení zaujímá výroba proudových cvičných a lehkých bojových letounů, regionálních letadel, cvičných a sportovních letadel (www.aero.cz), větroňů, leteckých komponentů a v posledních letech progresivně se rozvíjející výroba ultralehkých letadel.

U letecké výroby je v ČR registrováno deset finálních výrobců těchto letadel s roční produkcí okolo 350 kusů, 80 % je určeno na export. Dalších deset firem se specializuje na výrobu leteckých komponentů. Tento segment zaměstnává cca 1 500 pracovníků a roční tržby činí cca 600 mil. Kč. Po Německu je ČR největším evropským výrobcem a vývozcem těchto sportovních letadel.

V ČR se také vyrábějí říční a říčně-námořní nákladní lodě, sportovní lodě, jachty, motocykly a jízdní kola. V Brně se vyrábí horkovzdušné balony. Ač co do svého objemu nepatrný, pro dobré jméno české vědy a techniky má přínos i český kosmický program. Důležitá je také výroba zařízení pro průmysl a stavebnictví, výroba a opravy parních a vodních turbín, čerpadel a kompresorů.

K významným producentům turbín i ve světovém měřítku patří Škoda Plzeň. ČR je také producentem obráběcích a tvářecích strojů, mezi jejich výrobce patří například firmy Tajmac-ZPS, Kovosvit a Mas Bomar, k výrobcům elektrického ručního nářadí světové kvality se řadí Narex.

Největší část české produkce směřuje na trhy Evropské unie, zejména pak na tradiční německý trh. Rozhodující vývozní položku představují komponenty železničních vozů, říčně námořní nákladní lodě, sportovní, cvičná a ultralehká letadla. Významným odbytištěm českého leteckého průmyslu, resp. leteckých komponentů a sportovních letadel je USA. Hlavní dovozní položkou jsou pak velká dopravní letadla, vrtulníky a jejich komponenty.

V roce 2004 byl zaznamenán pokles tržeb v rámci výroby letadel a kolejových vozidel, který byl zapříčiněn nedostatkem finančních prostředků, resp. odsunutím plánovaných modernizací vozového parku Českých drah i některých dopravních podniků v České republice. Co se týče leteckého průmyslu, byly tržby ovlivněny nestálostí či neschopností klíčových výrobců letadel získat odbyt pro svou produkci. Naopak k náběhu pozitivních trendů dochází u výroby lodí, motocyklů a jízdních kol.

Perspektivy českého strojírenského průmyslu

Strategický cíl dopravního strojírenství je v průmyslovém potenciálu, který bude plně srovnatelný s Evropskou unií. Srovnatelnost by měla být nejen v podílu strojírenského průmyslu na tvorbě HDP, ale i v kvalitě, efektivnosti produkce a produktivitě práce. Úkolem českých firem je nalézt odpovídající tržní prostor a zajistit dostatek finančních prostředků pro výrobní technologie, jež spolu s efektivní organizací práce zabezpečí nákladovou konkurenceschopnost. Výrazně se tím sníží rozdíl mezi Českou republikou a Evropskou unií v ukazateli produktivity práce a vytvoří se nové pracovní příležitosti.

Střednědobé perspektivy odvětví musí být založeny na podnikových a výzkumných programech, do kterých je vhodné začlenit vysokoškolský výzkum. Vysoké ambice v produktivitě výrobků jsou možné jedině při vyhledávání nových výrobních možností. To je možné za předpokladu vyšší úrovně vědy a její technologické aplikace. To samozřejmě předpokládá i vyšší koncentraci kapitálu, který vytvoří ekonomický základ pro požadovanou úroveň výzkumu a vývoje.

Za perspektivní zahraniční trhy jsou považovány zejména země Evropské unie a výhledově i oblast východní Evropy a Ruska, kde si čeští výrobci postupně získávají zpět svou dřívější silnou pozici. Dominantním zákazníkem tohoto odvětví zůstává i nadále Německo.

 

Odkazy

 
Autor:
 
Přidáno: 29.12.2009
 
 
 

Související články

 
Firmy v ČR
 
 

MOIRA – ryze česká značka

Značka Moira se stala v České republice průkopníkem výroby funkčního prádla s jedinečnými vlastnostmi pro...

 
 
Firmy v ČR
 
 

IGRÁČEK – legendární hračka, kterou...

Postavička o výšce přibližně osm centimetrů, která představuje nejrůznější lidská povolání, byla...

 
 
Firmy v ČR
 
 

Česko – země piva

Češi jsou národem pivařů. Rádi o pivu mluví, ale ještě raději ho popíjejí. Průměr jeho spotřeby z roku...

 
 
Ekonomická fakta
 
 

Hlavní pilíře českého průmyslu

Průmyslová výroba má na území dnešní České republiky hluboké historické kořeny. Již v dobách Rakouska...

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…