HOMEPAGE

Podnikání
 
Jak to tu funguje
 
Justice, právní prostředí

 

Daň z přidané hodnoty (DPH)

 
photo:  (sxc.hu)
 

Daň z přidané hodnoty tvoří jeden z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu. Platí ji všichni při nákupu většiny zboží a služeb. Tato daň je vyměřována prakticky na celém světě a Česká republika pochopitelně není výjimkou. Princip DPH spočívá v tom, že dodavatel, pokud je registrován jako plátce, musí odvést z realizovaného obchodu část jeho hodnoty státu, pokud je tento obchod předmětem daně.

 
Princip daně z přidané hodnoty spočívá v odvedení daně pouze z rozdílu ceny mezi vstupy a výstupy, tedy z toho, o kolik se cena zboží u něho zvýší. Subjekt platí dodavatelům cenu včetně této daně a sám dostává zaplaceno za zboží rovněž včetně této daně. Do státního rozpočtu pak odvede rozdíl mezi obdrženou a zaplacenou daní, případně mu může být daň vrácena.

Evropská unie vymezuje zboží a služby, které mohou (ale nemusí) být předmětem snížené sazby daně z přidané hodnoty, a stanovuje minimální výši základní sazby DPH (15 %) a minimální výši snížené sazby DPH (5 %).

Novým prvkem je samovyměřovací daň při obchodu mezi státy EU. Toto opatření si vynutil přeshraniční obchod v rámci Evropské unie. Dovozce zboží a služeb, který vyměřuje daň na výstupu, si sám vyměří daň na vstupu. Tu pak uplatní jako odpočet při vyúčtování s finančním úřadem.

Česká republika

Dne 31. 12. 2009 vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 489/2009 Sb., novela zákona o dani z přidané hodnoty s účinností od 1. ledna 2010. V praxi to znamená, že od 1. ledna 2010 se zvyšuje DPH o jeden procentní bod. Snížená sazba DPH je 10 % a základní sazba DPH 20 %.

Plátcem daně z přidané hodnoty je každý subjekt se sídlem, provozovnou či místem podnikání registrovaný jako plátce DPH. V Česku se plátcem musí povinně stát subjekt, jehož obrat přesáhl za nejbližších 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců částku jeden milion korun. Přihlášku k registraci musí podat do 15 dnů po skončení termínu, v němž subjekt překročil stanovený limit, a plátcem se stává prvního dne třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročil stanovený obrat. Pokud to neudělá, finanční úřad je ze zákona povinen udělit mu pokutu 10 % ze všech příjmů za období, v němž měl být plátcem daně a nebyl.

Další variantou je pak dobrovolný plátce DPH. To znamená, že firma nebo osoba se sama dojde přihlásit jako plátce DPH, přestože její obrat nepřesáhl sumu požadovanou zákonem, tedy jeden milion korun. Finanční úřad pak přidělí Daňové identifikační číslo (DIČ), které slouží k identifikaci plateb od plátce. Toto číslo je povinným plátcům DPH přidělováno automaticky. Dobrovolný plátce DPH platí daň každé čtvrtletí. Povinní plátci odvádějí DPH jednou měsíčně. Daň je splatná vždy k 25. dni po skončení zdaňovacího období.

www.mfcr.cz


 
 
Autor: Aleš Martínek
 
Přidáno:
 
 
 

Související články

 
Justice, právní prostředí
 
 

Ochranné známky a označení v ČR

Ochranné známky v České republice upravuje zákon, a to zejména zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných...

 
 
Justice, právní prostředí
 
 

Podnikání bez živnostenského listu

V případě, že v České republice podnikající fyzická osoba soustavně vykonává živnost musí mít...

 
 
Justice, právní prostředí
 
 

TAX FREE – vrácení DPH cizincům

DPH je nepřímá daň vztahující se na prodej zboží a služeb. Tato daň je placena zákazníkem. Do...

 
 
Justice, právní prostředí
 
 

Daň z přidané hodnoty (DPH)

Daň z přidané hodnoty tvoří jeden z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu. Platí ji všichni při...

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…