HOMEPAGE

Podnikání
 
Jak to tu funguje
 
Justice, právní prostředí

 

Daň z příjmu právnických osob

 
photo:  (fotolia)
 

Základní informace o tom, kdo je a kdo není povinen platit daň z příjmu právnických osob, informace o tom, co je předmětem této daně, a jakým způsobem se podává daňové přiznání. Vážení návštěvníci. V této sekci v současnosti probíhá aktualizace informací. Od počátku roku 2008 platí následující informace. Pokles sazby daně z 24 procent na: 21 % od ledna 2008, 20 % od ledna 2009, 19 % od ledna 2010.

 

Poplatníci daně z příjmů právnických osob

Poplatníky daně z příjmů jsou:

 • osoby, které nejsou fyzickými osobami,
 • organizační složky státu podle zvláštního právního předpisu.

Poplatníci, kteří mají na území České republiky své sídlo nebo místo svého vedení, kterým se rozumí adresa místa, ze kterého je poplatník řízen, mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdroje na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí. Poplatníci, kteří nemají na území České republiky své sídlo , mají daňovou povinnost, která se vztahuje pouze na příjmy ze zdrojů na území České republiky (dle §17, zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů).

Při zdanění příjmů zahraničních právnických osob je třeba přihlížet k mezinárodním smlouvám o zamezení dvojího zdanění . Podle §37, zákona o daních z příjmů, se ustanovení zákona použije, jen pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

 

Poznámka:

Česká republika uzavřela s řadou států mezinárodní bilaterální smlouvy o zamezení dvojího zdanění mimo jiné i s Běloruskem, Bulharskem, Čínskou lidovou republikou, Estonskem, Chorvatskem, Kazachstánem, Lotyšskem, Litvou, Moldávií, Mongolskem, Ruskou Federací, Ukrajinou, Vietnamem atd. Přehled mezinárodních bilaterálních smluv o zamezení dvojího zdanění najdete na internetu.

Zdaňovací období

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok nebo hospodářský rok , nebo období od rozhodného dne fúze nebo převodu jmění na společníka anebo rozdělení obchodní společnosti nebo družstva do konce kalendářního roku nebo hospodářského roku, ve kterém byly fúze nebo převod jmění na společníka anebo rozdělení zapsány v obchodním rejstříku, nebo účetní období, pokud je toto účetní období delší než nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců (§17a, zákona o daních z příjmů).

Předmět daně

Předmětem daně z příjmů právnických osob jsou příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s majetkem, není-li v zákoně stanoveno jinak.

Předmětem daně nejsou příjmy, které se získaly nabytím akcií dle zvláštního zákona (92/1991 Sb.), zděděním nebo darováním nemovitosti, movité věci nebo majetkového práva s výjimkou příjmů z nich plynoucích. Dále předmětem daně nejsou příjmy, které plynou z titulu spravedlivého zadostiučinění či smírného urovnání záležitosti přiznaného Evropským soudem pro lidská práva či, a to ve výši, kterou je Česká republika povinna uhradit.

U poplatníků, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání (např. občanská sdružení, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, příspěvkové organizace), nejsou předmětem daně:

 • příjmy z činností vyplývající z jejich poslání za podmínky, že náklady (výdaje) vynaložené v souvislosti s prováděním těchto činností jsou vyšší

 • příjmy z dotací a jiných forem státní podpory (jsou-li poskytnuty podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech)
 • příjmy z úroků z vkladů na běžném účtu.

Více informací o tom, co je a co není předmětem daně z příjmů právnických osob, naleznete v § 18, zákona o daních z příjmů.

Příjmy osvobozené od daně

Podle §19, zákona, jsou od daně osvobozeny např. členské příspěvky podle stanov, statutu, zřizovacích nebo zakladatelských listin, přijaté zájmovými sdruženími právnických osob, profesními komorami s nepovinným členstvím, občanskými sdruženími včetně odborových organizací, politickými stranami a příjmy plynoucí z pronájmu nemovitostí, které jsou součástí nadačního jmění a jsou zapsány v nadačním rejstříku, příjmy z pronájmu vlastních nemovitostí, příjmy plynoucí v souvislosti s výkonem dobrovolnické služby apod. Výčet všech příjmů, které jsou osvobozeny od daně naleznete v §19, zákona o daních z příjmů.

Sleva na dani

Podle §35, zákona, je možné odečíst od základu daně z příjmů následující částky (nebo jejich poměrnou část):

 • 18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením (s výjimkou zaměstnance s těžším zdravotním postižením);
 • 60 000Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením;
 • 1/2 daně u právnických osob, které zaměstnávají nejméně 25 zaměstnanců, u nichž podíl zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením činí více než 50% průměrného ročního přepočteného počtu všech jejich zaměstnanců.

Výjimky, kdy se slevy na dani nemohou uplatnit, jsou uvedeny v zákoně o daních z příjmů.

Sazba daně

Tato sazba daně se vztahuje na základ daně snížený o odečitatelné položky od základu daně a o položky snižující základ daně (dle §21, odst.1, zákona o daních z příjmů).

Zvláštní sazby daně

Zvláštní sazby daně z příjmů plynoucích ze zdrojů na území České republiky pro poplatníky, kteří nemají na území České republiky své sídlo (nevztahuje se na ty, kteří mají na území České republiky stálou provozovnu), jsou uvedeny v §36, zákona o daních z příjmů.

Zálohy na daň

Zálohy na daň z příjmů se platí v průběhu zálohového období. Zálohové období je období od prvního dne následujícího po uplynutí posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání za minulé zdaňovací období do posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání v následujícím zdaňovacím období. Při stanovení výše a periodicity záloh se vychází z poslední známé daňové povinnosti . Zálohy neplatí poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost nepřesáhla 30 000 Kč, a dále obce a kraje (dle §38a, odst. 1 a 2, zákona o daních z příjmů).

 

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob jsou povinny podat ty osoby, které nejsou fyzickými osobami. Poplatníci jsou povinni po uplynutí zdaňovacího období nebo jeho části, za které se daň vyměřuje, podat daňové přiznání a to i v případě, kdy je vykázán základ daně ve výši nula nebo je vykázána daňová ztráta .

Povinnost podat daňové přiznání nemají poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, pokud nemají příjmy, které jsou předmětem daně, nebo mají pouze příjmy osvobozené od daně (§19) a příjmy, z nichž je daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně (§36, odst. 2); veřejná obchodní společnost (tím však není dotčena jejich povinnost podat daňové přiznání, pokud je k tomu vyzve správce daně) a zanikající obchodní společnost nebo družstvo za období od rozhodného dne přeměny do dne zápisu přeměny do obchodního rejstříku (dle §38m, odst.8, zákona o daních z příjmů).

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob se musí podat nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období (do 31.3. následujícího roku).

Jestliže je poplatník povinen na základě zvláštního zákona mít účetní závěrku ověřenou auditorem nebo předkládá-li jeho daňové přiznání daňový poradce, podává se daňové přiznání nejpozději do šesti měsíců po uplynutí zdaňovacího období (do 30.6. následujícího roku). Podmínkou prodloužení lhůty je, aby příslušná plná moc k zastupování byla podána správci daně před uplynutím neprodloužené lhůty (tj. do 31.3. následujícího roku).

Formuláře pro daňové přiznání jsou k dispozici na podatelnách finančních úřadů v tištěné podobě nebo na webových stránkách Ministerstva financí České republiky v elektronické podobě.

Přiznání se předkládá místně příslušnému správci daně (tj. finačnímu úřadu), v jehož obvodu působnosti má poplatník sídlo buď osobně nebo prostřednictvím internetu (musí být zachován formát daňového přiznání zveřejněný Ministerstvem financí, včetně příloh).

Právnická osoba má povinnost zaplatit celou daň do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období (do 31.3. následujícího roku). Daně se platí příslušnému správci daně v české měně. Při každé platbě musí být uvedeno, na kterou daň je platba určena.

Daň lze platit buď bezhotovostním převodem z účtu vedeného u banky na příslušný účet správce daně nebo v hotovosti prostřednictvím banky nebo prostřednictvím České pošty na příslušný účet správce daně.

Pro snazší a bezproblémové placení daní je nutné znát odpovídající číslo bankovního účtu příslušného finančního úřadu(číslo účtu je uvedeno na webových stránkách úřadů).

Placení daně v hotovosti:

Česká pošta používá poštovní poukázky (”složenky”) typu ”A” pro zasílání peněžních částek v hotovosti určených k připsání na účet příjemce. Pokud si poplatník (plátce) vyzvedne za účelem zaplacení daně poštovní poukázku (složenku) u svého správce daně na místně příslušném finančním, jsou na poukázce předtištěny všechny potřebné údaje. Pokud je vyzvednutí předtištěné poštovní poukázky pro poplatníka z různých důvodů obtížné, může k zaplacení použít poštovní poukázku typu ”A”, kterou obdrží na České poště. Na složence pak musí do všech kolonek uvést správné a úplné údaje (v tom případě je nutné, aby byly číslice dobře identifikovatelné – nejlépe použít černou barvu písma).

Placení daně bezhotovostní formou:

Poplatník má také možnost odeslat platbu formou bankovního příkazu k úhradě ze svého účtu vedeného u některé banky. Při vyplňování položky číslo účtu příjemce je naprosto nezbytné jeho správné vyplnění!

Za den platby se považuje u bezhotovostních převodů z účtů u banky den, kdy bylo uskutečněno odepsání z účtu daňového dlužníka; u plateb v hotovosti den, kdy banka, pošta nebo jiná oprávněná osoba hotovost přijala nebo převzala. 

Lhůtu zaplacení daně lze prodloužit několika způsoby:

 1. posunutím termínu pro podání daňového přiznání (je třeba k 31.3. příslušného roku dodat na finanční úřad plnou moc opravňující daňového poradce k vyplnění daňového přiznání),
 2. podáním písemné žádosti na příslušný finanční úřad o posečkání daně (v žádosti se musí podrobně zdůvodnit, co k tomu poplatníka vede – např. v případě, kdyby splnění daňové povinnosti v řádném termínu mělo za následek vážnou majetkovou újmu – např. nucený odprodej majetku)
 3. podáním písemné žádosti na příslušný finanční úřad o rozložení platby daně na splátky.

V případě, že finanční úřad povolí posečkání daně nebo splátky, zvýší se daň o úrok ve výši 140 procent diskontní sazby České národní banky (v tomto případě nejde o penále).

V případě, že finanční úřad nepovolí posečkání daně nebo splátky, musí poplatník daň co nejrychleji zaplatit, aby se nevystavil riziku penalizace.

Daňové nedoplatky a penále

Daňový dlužník je v prodlení, nezaplatí-li splatnou částku daně nebo zálohu na daň nejpozději v den její splatnosti. Penále se počítá za každý den prodlení počínaje dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně, a to ode dne původního dne splatnosti. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o čtrnáct procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. Úrok z prodlení se uplatní nejdéle za 5 let prodlení (dle §57-63, zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Právní úprava
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů


 

Odkazy

 
Autor:
 
Přidáno: 18.01.2010
 
 
 

Související články

 
Justice, právní prostředí
 
 

Ochranné známky a označení v ČR

Ochranné známky v České republice upravuje zákon, a to zejména zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných...

 
 
Justice, právní prostředí
 
 

Podnikání bez živnostenského listu

V případě, že v České republice podnikající fyzická osoba soustavně vykonává živnost musí mít...

 
 
Justice, právní prostředí
 
 

TAX FREE – vrácení DPH cizincům

DPH je nepřímá daň vztahující se na prodej zboží a služeb. Tato daň je placena zákazníkem. Do...

 
 
Justice, právní prostředí
 
 

Daň z přidané hodnoty (DPH)

Daň z přidané hodnoty tvoří jeden z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu. Platí ji všichni při...

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…