HOMEPAGE

Podnikání
 
Jak to tu funguje
 
Justice, právní prostředí

 

Ochranné známky a označení v ČR

 
photo:  (sxc.hu)
 

Ochranné známky v České republice upravuje zákon, a to zejména zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, podle něhož se ochrannou známkou rozumí označení tvořené zejména slovy, písmeny, číslicemi, barvou, kresbou nebo tvarem výrobku či jeho obalu, určené k rozlišení výrobků nebo služeb jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby.

 
V České republice požívají ochrany tyto skupiny ochranných známek:
  • národní ochranné známky,
  • mezinárodní ochranné známky (na základě mezinárodních smluv),
  • ochranné známky Evropských společenství (někdy bývá nepřesně uváděno „v Evropské unii“),
  • všeobecně známé ochranné známky.
Vlastníkem ochranné známky může být jak fyzická, tak i právnická osoba, která má výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo se službami, pro něž je chráněna. Dále je oprávněn spolu s ní používat značku (R) či ®. Bez souhlasu vlastníka ochranné známky nesmí v obchodním styku ochrannou známku užívat nikdo další.

Užíváním se rozumí:
  • umísťování označení na výrobky nebo jejich obaly,
  • nabídka výrobků pod tímto označením, jejich uvádění na trh nebo skladování za tímto účelem anebo nabídka či poskytování služeb pod tímto označením,
  • dovoz nebo vývoz výrobků pod tímto označením,
  • užívání označení v obchodních listinách a v reklamě.
O zápis ochranné známky se žádá písemnou přihláškou na předepsaném formuláři u Úřadu průmyslového vlastnictví, který je ústředním orgánem státní správy České republiky na ochranu průmyslového vlastnictví. Tento úřad plní především funkci patentového a známkového úřadu. Do jeho působnosti náleží také udělovat patenty na vynálezy a vést rejstříky ochranných známek.

Zápisem do rejstříku ochranných známek získává vlastník ochranné známky výlučné právo tuto známku používat. Platnost zápisu trvá 10 let, tuto dobu však vlastník může prodloužit podáním žádosti o obnovu zápisu vždy o dalších 10 let. Celková doba trvání ochrany není omezena žádnou horní hranicí, takže ochrannou známku lze prodlužovat mnohokrát po sobě.

Podrobné informace o ochranných známkách jakož i rejstřík ochranných známek lze najít na internetových stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví.
 
 
Autor: Ivana Jenerálová
 
Zdroj: businessinfo.cz
 
Přidáno: 04.12.2012
 
 
 

Související články

 
Justice, právní prostředí
 
 

Ochranné známky a označení v ČR

Ochranné známky v České republice upravuje zákon, a to zejména zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných...

 
 
Justice, právní prostředí
 
 

Podnikání bez živnostenského listu

V případě, že v České republice podnikající fyzická osoba soustavně vykonává živnost musí mít...

 
 
Justice, právní prostředí
 
 

TAX FREE – vrácení DPH cizincům

DPH je nepřímá daň vztahující se na prodej zboží a služeb. Tato daň je placena zákazníkem. Do...

 
 
Justice, právní prostředí
 
 

Daň z přidané hodnoty (DPH)

Daň z přidané hodnoty tvoří jeden z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu. Platí ji všichni při...

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…