HOMEPAGE

Podnikání
 
Jak to tu funguje
 
Justice, právní prostředí

 

Změna výpočtu úroku z prodlení platby

 
photo:  (sxc.hu)
 

Úrok z prodlení je sankční platbou, která náleží věřiteli za porušení povinnosti dlužníka řádně a včas splnit svůj peněžitý závazek. Nárok na něj vzniká věřiteli bez ohledu na skutečnosti, jež prodlení způsobily.

 
Jde o sankci, která se uplatní, aniž by byl brán zřetel na to, zda opožděné splnění peněžitého závazku způsobil dlužník či například zásah tzv. vyšší moci. To znamená, že jakékoli zdůvodňování vzniku prodlení je právně bezvýznamné.

Úrok z prodlení je tedy sankce týkající se pouze peněžitých závazků. Věřitel a dlužník si v rámci obchodněprávního vztahu mohou dohodnout smluvní úroky odlišné od úroků zákonných. Není-li tomu tak, uplatňuje se úrok z prodlení stanovený zákonem, jehož výši stanoví prováděcí předpis. Výše úroků z prodlení je závislá na výši repo sazby stanovené Českou národní bankou.

Dosud se výše úroku z prodlení každého půlroku měnila, a to vždy k 1. lednu a 1. červenci kalendářního roku. Aktuální výše úroků z prodlení, tj. od 1. ledna 2010 do 30. června 2010, odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 7 %.

Od 1. července 2010 vstoupí v platnost změna ve výpočtu úroků z prodlení pro případy, kdy není výše úroků z prodlení smluvně dohodnuta. Znamená to konkrétně, že úroky z dřívějšího prodlení se sice budou i nadále měnit, ale ty z nově započatého prodlení (po 1. červenci 2010) již zůstanou beze změny po celou dobu prodlení. Roční výše úroků z prodlení bude nově odpovídat výši repo sazby ČNB stanovené pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 7 %.
 
 
Autor: Ivana Jenerálová
 
Přidáno: 08.04.2010
 
 
 

Související články

 
Justice, právní prostředí
 
 

Ochranné známky a označení v ČR

Ochranné známky v České republice upravuje zákon, a to zejména zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných...

 
 
Justice, právní prostředí
 
 

Podnikání bez živnostenského listu

V případě, že v České republice podnikající fyzická osoba soustavně vykonává živnost musí mít...

 
 
Justice, právní prostředí
 
 

TAX FREE – vrácení DPH cizincům

DPH je nepřímá daň vztahující se na prodej zboží a služeb. Tato daň je placena zákazníkem. Do...

 
 
Justice, právní prostředí
 
 

Daň z přidané hodnoty (DPH)

Daň z přidané hodnoty tvoří jeden z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu. Platí ji všichni při...

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…