HOMEPAGE

Podnikání
 
Jak to tu funguje

 

Komanditní společnost

 
photo:  ()
 

Základní informace o právní formě podnikání Komanditní společnost.

 

Základní informace

Komanditní společnost je kombinací osobní společnosti a kapitálové společnosti. Někteří její společníci (komplementáři) ručí za závazky celým svým (i osobním) majetkem, někteří společníci (komanditisté) ručí za závazky společnosti pouze do výše nesplaceného vkladu.

Právní základ

Právní úprava komanditní společnosti vychází z obchodního zákoníku. Obchodní zákoník definuje společný základ pro všechny obchodní společnosti v § 56 a následujících. Konkrétní úprava komanditní společnosti je vymezena v § 93 a následujících.

Obchodní firma

Obchodní firma komanditní společnosti musí obsahovat označení "komanditní společnost", postačí i zkratka "kom. spol." nebo "k.s.". Obsahuje-li obchodní jméno společnosti jméno komanditisty, ručí tento komanditista za závazky společnosti jako komplementář (§ 95 ObchZ). Obchodní firma společnosti musí samozřejmě splňovat i obecné požadavky, zejména nesmí být zaměnitelná s firmou jiného podnikatele a nesmí působit klamavě. K odlišení firmy nestačí rozdílný dodatek označující právní formu (§ 10 ObchZ).

Základní kapitál

Komanditista je povinen vložit do základního kapitálu společnosti vklad ve výši určené společenskou smlouvou, minimálně však 5 000 Kč. Vklad je povinen splatit ve lhůtě stanovené společenskou smlouvou, jinak bez zbytečného odkladu po vzniku společnosti, popřípadě po vzniku své účasti na společnosti.

Statutární orgán

 K obchodnímu vedení (zastupování) společnosti jsou oprávněni pouze komplementáři.

Zákaz konkurence

Není-li ve společenské smlouvě uvedeno jinak, zákaz konkurence platí pouze pro komplementáře, nikoliv pro komanditisty.

Výhody společnosti

-

není nutný základní kapitál společnosti,

-

komanditisté nemají zákaz konkurence.

Nevýhody společnosti

-

jednotliví společníci ručí celým svým majetkem nerozdílně za závazky společnosti,

-

komanditisté nemohou rozhodovat o obchodním vedení společnosti.

              


Jak založit komanditní společnost?
 

Odkazy

 
Autor:
 
Přidáno: 06.01.2010
 
 
 

Související články

 
Justice, právní prostředí
 
 

Ochranné známky a označení v ČR

Ochranné známky v České republice upravuje zákon, a to zejména zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných...

 
 
Podmínky k založení a vedení podnikání
 
 

Jak si založit bankovní účet – 1. díl

Pokud hodláte v České republice strávit delší čas a chcete zde legálně pracovat nebo studovat, určitě si...

 
 
Podmínky k založení a vedení podnikání
 
 
 
Justice, právní prostředí
 
 

Podnikání bez živnostenského listu

V případě, že v České republice podnikající fyzická osoba soustavně vykonává živnost musí mít...

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…