HOMEPAGE

Podnikání
 
Jak to tu funguje

 

Smlouva o dílo

 
photo:  (sxc.hu)
 

Informace o náležitostech Smlouvy o dílo.

 

Zvláštním druhem smlouvy je Smlouva o dílo. Pracovně-právní vztahy, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem upravuje zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Na zhotovitele, který se zavázal ve smlouvě o dílo k provedení určitého díla, se nevztahují ustanovení Zákoníku práce. Musí sám za sebe platit povinně zdravotní pojištění a dobrovolně pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (v tomto smyslu je na něj pohlíženo jako na osobu samostatně výdělečně činnou). Dále je zhotovitel povinen podat na místně příslušný finanční úřad daňové přiznání (více informací o daňovém přiznání se dovíte v sekci: Podnikání na území ČR) a odvést finančnímu úřadu daň z odměny za provedení díla (= daň z příjmu fyzických osob).

Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení určitého díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení. Dílem se rozumí zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní smlouvu, montáž určité věci, její údržba, provedení dohodnuté opravy nebo úpravy určité věci nebo hmotně zachycený výsledek jiné činnosti. Dílem se rozumí vždy zhotovení, montáž, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části.

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době (k provedení díla může zhotovitel pověřit i jinou osobu, v tom případě ale nese za provedení díla zodpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

Objednatel nese nebezpečí škody na věcech, které opatřil k provedení díla, a zůstává jejich vlastníkem až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí předmětu díla.

Za věc převzatou od objednatele do opatrování za účelem jejího zpracování při provádění díla nebo za účelem její opravy nebo úpravy odpovídá zhotovitel jako skladovatel (dle §540, Obchodního zákoníku).

Objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit cenu dohodnutou ve smlouvě nebo určenou způsobem stanoveným ve smlouvě (dle §536, Obchodního zákoníku). Byla-li cena určena na základě rozpočtu, který se podle smlouvy považuje za nezávazný, může se zhotovitel domáhat, aby bylo určeno zvýšení ceny o částku, o níž nevyhnutelně převýší náklady účelně vynaložené zhotovitelem, náklady zahrnuté do rozpočtu (dle § 547, Obchodního zákoníku).

Více informací o způsobu provedení díla, odstoupení od smlouvy a další se dovíte v zákoně č. 513/1991 Sb. – Obchodním zákoníku, v platném znění (§ 536 až § 565).

 

Odkazy

 
Autor:
 
Přidáno: 03.01.2010
 
 
 

Související články

 
Justice, právní prostředí
 
 

Ochranné známky a označení v ČR

Ochranné známky v České republice upravuje zákon, a to zejména zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných...

 
 
Podmínky k založení a vedení podnikání
 
 

Jak si založit bankovní účet – 1. díl

Pokud hodláte v České republice strávit delší čas a chcete zde legálně pracovat nebo studovat, určitě si...

 
 
Podmínky k založení a vedení podnikání
 
 
 
Justice, právní prostředí
 
 

Podnikání bez živnostenského listu

V případě, že v České republice podnikající fyzická osoba soustavně vykonává živnost musí mít...

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…