HOMEPAGE

Podnikání
 
Jak to tu funguje

 

Živnostenské podnikání

 
photo:  (mojefoto.cz)
 

Základní informace o živnostenském podnikání v České republice.

 
Právo každého podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost, stejně jako právo vlastnit majetek , je zakotveno již v článku 26 Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky. Ve smyslu tohoto článku má každý právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost. Podmínky a omezení pro výkon určitých činností přitom může stanovit pouze zákon. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) , v platném znění, je základním veřejnoprávním předpisem, upravujícím základní vztahy podnikatelů a státu a upravujícím základní podmínky podnikání pro převážnou většinu podnikatelských aktivit právnických i fyzických osob.

Zákon definuje živnostenské podnikání jako soustavnou činnost, provozovanou samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem . Jde o definici, která se uváděnými znaky shoduje s definicí podnikání podle obchodního zákoníku, působnost živnostenského zákona je však užší v důsledku vazby na podmínky stanovené živnostenským zákonem a nezahrnuje tak podnikání na základě jiného než živnostenského oprávnění. V režimu živnostenského zákona se pak podnikatelem rozumí každá fyzická i právnická osoba, tuzemská i zahraniční , splňující podmínky stanovené tímto zákonem.

Živnostenskoprávní úprava se tak vztahuje jak na podnikání fyzických osob, tak na podnikání osob právnických. Živností je v podstatě každá činnost, pokud splňuje shora uvedené znaky a není z živnostenského podnikání jmenovitě vyloučena (viz § 3 živnostenského zákona).

Živnostenský zákon upravuje řadu specifických povinností podnikatele souvisejících s jeho podnikáním a podrobně upravuje i postup úředního řízení ve věcech ohlašování živnosti, respektive žádosti o koncesi a při vydávání průkazů živnostenských oprávnění. Upravuje živnostenskou kontrolu, její provádění a ukládání sankcí za porušování zákona a řeší další specifickou problematiku, například vedení živnostenských registrů, spolupráci jednotlivých orgánů státní správy v oblasti živnostenského podnikání a podobně.

Platná živnostenskoprávní úprava rozeznává živnosti ohlašovací, u nichž právo provozovat živnost vzniká ve většině případů již ohlášením živnosti příslušnému živnostenskému úřadu a živnosti koncesované, u nichž právo podnikat vzniká až udělením koncese.

Ohlašovací živnosti se člení na:
 • živnosti volné , pro jejichž provozování jsou stanoveny pouze všeobecné podmínky provozování živnosti,
 • živnosti řemeslné , , podmínkou provozování živnosti je odborná způsobilost uvedená v § 21 a 22 a u nichž se vychází především z klasického pohledu na řemeslo jako profesní činnost v určitém oboru a vyžaduje se speciální odborná způsobilost, získávaná vesměs vyučením v oboru a určitou délkou praxe a
 • živnosti vázané , specifikované přílohou č. 2 živnostenského zákona, pro jejichž provozování je předepsána speciální odborná způsobilost nebo také oprávnění, osvědčení nebo obdobný dokument, vydaný podnikateli k tomu zmocněným orgánem podle příslušného zvláštního předpisu.

Za živnosti koncesované, jejichž obory stanoví příloha č. 3 živnostenského zákona, se považují především ty činnosti, jejichž provozování je zvláštním právním předpisem vázáno na povolení věcně příslušného orgánu státní správy. Vesměs je požadováno i prokazování určité odborné způsobilosti. U vybraných živností jsou pak na podnikatele kladeny i další požadavky jako například zabezpečení bezúhonnosti všech zaměstnanců, nebo jsou specifikovány podmínky provozování živnosti.Živnostenský zákon je koncipován jako veřejnoprávní norma, upravující základní podmínky podnikání. Neobsahuje prakticky žádná ustanovení regulující konkrétní výkon jednotlivých činností a předpokládá, že konkrétní výkon určitých činností je upraven příslušnými zvláštními předpisy.

Správní poplatky

Za vydání živnostenského listu je účtován správní poplatek 1 000,- Kč.
Za vydání rozhodnutí o udělení koncese, včetně vydání koncesní listiny správní poplatek 1000,- Kč.

Zahraniční fyzické osoby

Zahraniční fyzické osoba je fyzická osoba s bydlištěm mimo území České republiky. Pro účely živnostenského zákona je bydlištěm fyzické osoby místo jejího trvalého pobytu.  Osoba, jíž byl přiznán statut uprchlíka, může na území České republiky provozovat živnost jako občan České republiky.

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti zahraničními fyzickými osobami jsou:
 • dosažení věku 18 let
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost
 • předložení dokladu o tom, že fyzická osoba, pokud na území České republiky podniká nebo podnikala, nemá daňové nedoplatky. Doklad vyhotoví místně příslušný finanční úřad
 • předložení dokladu o tom, že fyzická osoba, pokud na území České republiky podniká nebo podnikala, nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
Zahraniční fyzické osoby - občané EU, států EHP či Švýcarska Ostatní zahraniční fyzické osoby
Podmínky podání ohlášení živnosti a žádosti o koncesi
 • Ohlášení živnosti vázané

 • Ohlášení živnosti řemeslné

 • Ohlášení živnosti volné

 • Žádost o koncesi

pozn. zahraniční fyzická osoba - občan státu EU, či státu EHP či Švýcarska - má většinou zjednodušený postup díky uzavřeným mezinárodním smlouvám. Pro podrobné informace ohledně založení jednotlivých typů živnosti je možné se podívat i do dokumentů pro Ostatní zahraniční fyzické osoby.

Některé pojmy

Bezúhonností se rozumí trestní zachovalost, která je dokumentována výpisem z rejstříku trestů, popř. obdobným dokladem. Občan ČR ji dokazuje výpisem z Rejstříku trestů. Občan členského státu Evropské unie ji dokládá výpisem z evidence trestů nebo rovnocenným dokladem vydaným příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu. Občan jiného státu ji dokládá výpisem z Rejstříku trestů a odpovídajícími doklady vydanými státem, jehož je fyzická osoba občanem, a státy, ve kterých se dlouhodobě (více než 3 měsíce nepřetržitě) zdržovala v posledních 3 letech. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.

Zahraniční fyzická osoba, která  má podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinnost mít pro pobyt na území České republiky povolení, musí k ohlášení živnosti a k žádosti o koncesi doložit doklad prokazující povolení k pobytu za účelem podnikání.

Zahraniční fyzická osoba - občan EU, EHP či Švýcarska -  nemusí předkládat živnostenskému úřadu při ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi doklad o povolení k pobytu.

Doklady o vzdělání vydané v zahraničí musí být opatřeny nostrifikační doložkou podle zvláštního právního předpisu, v případě dokladů o vysokoškolském vzdělání osvědčením o uznání podle zvláštního právního předpisu. Problematiku uznávání odborné způsobilosti získané v zahraničí je upravena vyhláškou ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami; pamatuje i na nostrifikaci vysvědčení o odborném vzdělání nižšího než maturitního stupně. Uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace upravuje zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Povinnost předkládat doklady opatřené nostrifikační doložkou nebo osvědčením o uznání se nevztahuje na doklady o vzdělání vydané v členském státu EU, EHP a Švýcarska.

Pokud ze zákona vyplývá povinnost předložit doklad potvrzující určité skutečnosti , rozumí se tím předložení dokladu včetně jeho překladu do českého jazyka provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků, pokud tento doklad nebyl vydán v českém jazyce.

Pravost podpisu a otisku razítka na originálech předkládaných dokladů, které byly vydány v zahraničí, musí být ověřena . Ověření dokladů (superlegalizace) není třeba provádět tam, kde jsou uzavřeny dvoustranné mezinárodní smlouvy o právní pomoci (též smlouva uzavřená mezi ČR a SR pod č. 209/1993 Sb.) a dále na základě Haagské úmluvy o zrušení požadavku na ověřování cizích veřejných listin, která vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 45/1999 Sb.Průkazem živnostenského oprávnění u živností ohlašovacích je živnostenský list osvědčující splnění podmínek stanovených tímto zákonem pro provozování živností ohlašovacích s údaji podle živnostenského rejstříku; pro provozování živností koncesovaných je průkazem koncesní listina s údaji podle živnostenského rejstříku.

Vznik živnostenského oprávnění zahraniční osoby

Zahraniční fyzické osobě – státnímu příslušníku EU, EHP, Švýcarska – vzniká živnostenské oprávnění ohlášením nebo, pokud je v ohlášení uveden pozdější den vzniku živnostenského oprávnění tímto dnem. U živností koncesovaných vzniká živnostenské oprávnění dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese. Stejný princip vzniku živnostenského oprávnění se vztahuje i na případ, kdy tato osoba zřizuje organizační složku na území České republiky. § 21 odst. 5 obchodního zákoníku umožňuje, aby nebyla ani v tomto případě tato osoba včetně organizační složky do obchodního rejstříku zapsána; s ohledem na znění § 13 odst. 3 obchodního zákoníku nebude však vedoucí takovéto nezapsané organizační složky mít právo jednat samostatně ve věcech organizační složky, ledaže by měl od podnikatele udělenou plnou moc.

Zahraniční fyzická osoba, která má bydliště v jiném než členském státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru a není zapsána do obchodního rejstříku – takovéto osobě vzniká živnostenské oprávnění dnem jejího zápisu do obchodního rejstříku. Při ohlášení živnosti a podání žádosti o koncesi po zápisu této osoby do obchodního rejstříku jí vzniká živnostenské oprávnění ohlášením živnosti nebo, pokud je v ohlášení uveden pozdější den vzniku živnostenského oprávnění, tímto dnem, resp. dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese.

Z toho vyplývá, že živnostenský zákon má pro vznik živnostenského oprávnění zahraničních fyzických osob vlastní právní úpravu a obecná úprava § 21 odst. 4 obchodního zákoníku se neuplatňuje. Živnostenské oprávnění nemůže být přeneseno na jinou osobu. Jiná osoba je může vykonávat, jen stanoví-li to zákon.

Živnostenské oprávnění může být vykonáváno na celém území České republiky.


Zákony a prováděcí předpisy vztahující se k živnostenskému podnikání.

 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Živnostenský zákon je těsně spjat s dalšími zákony a právními předpisy:
 • Obchodní zákoník, zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Občanský zákoník, zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon o státní kontrole, zákon č. 552/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Trestní zákon, zákon č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon o přestupcích, zákon č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Správní řád, zákon č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon o správních poplatcích, zákon č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon o správě daní a poplatků, zákon č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zákon č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon o daních z příjmů, zákon č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon o ochraně spotřebitele, zákon č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon o regulaci reklamy, zákon č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon o pobytu cizinců na území České republiky, zákon č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon o azylu, zákon č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon o uznávání kvalifikace, zákon č. 18/2004 Sb.
 • Četné právní předpisy technického charakteru podle druhu provozované živnosti
 
 
Autor:
 
Přidáno: 05.12.2009
 
 
 

Související články

 
Justice, právní prostředí
 
 

Ochranné známky a označení v ČR

Ochranné známky v České republice upravuje zákon, a to zejména zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných...

 
 
Podmínky k založení a vedení podnikání
 
 

Jak si založit bankovní účet – 1. díl

Pokud hodláte v České republice strávit delší čas a chcete zde legálně pracovat nebo studovat, určitě si...

 
 
Podmínky k založení a vedení podnikání
 
 
 
Justice, právní prostředí
 
 

Podnikání bez živnostenského listu

V případě, že v České republice podnikající fyzická osoba soustavně vykonává živnost musí mít...

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…