HOMEPAGE

Turistika
 
Kam jít, co navštívit

 

Muzea a galerie

 
photo:  (mojefoto.cz)
 

Díky rozsáhlému kulturnímu bohatství je v České republice i vyjímečné množství muzeí a galerií - najdeme jich zde více než 700.

 

Národní muzeum v Praze   

Je největším muzeem v České republice. Jeho zájmy zahrnují řadu vědních oborů a sběrných oblastí od přírodních věd až po specializované obory věd společenských. Tvoří je pět odborných ústavů: Přírodovědecké muzeum, Historické muzeum, Knihovna Národního muzea, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur a Muzeum české hudby.
http://www.nm.cz/

Národní galerie

Národní galerie v Praze spravuje rozsáhlé sbírky českých i světových uměleckých děl. Veřejnosti jsou přístupné tyto prostory:
Klášter sv. Anežky České - Sbírka starého umění (Středověké umění v Čechách a střední Evropě)
Klášter sv. Jiří - Sbírka starého umění (Rudolfinské umění, barokní umění)
Palác Kinských - Expozice českého krajinářství od 17. do 20. století
Šternberský palác - Evropské umění od antiky po baroko
Veletržní palác - Výtvarné umění od 19. do 21. století
Jízdárna Pražského hradu , Valdštejnská jízdárna - výstavní prostory
Dům U černé matky Boží - Muzeum českého kubismu
Zámek Zbraslav - Sbírka asijského a orientálního umění.
www.ngprague.cz

Moravská galerie v Brně

Moravská galerie v Brně, druhé největší muzeum umění v České republice, je výjimečná šíří svého záběru. Jako jediná sbírkotvorná instituce v České republice zaměřená na vizuální kulturu se zabývá jak volným uměním - tedy malbou, kresbou, grafikou a plastikou od nejstaršího období po současnost - tak fotografií, užitým uměním, grafickým designem a architekturou.
Moravská galerie v Brně vznikla roku 1961, ale její kořeny sahají až k roku 1817, kdy bylo založeno Františkovo muzeum. MG sídlí v pěti architektonicky pozoruhodných budovách (Místodržitelský palác, Pražákův palác, Uměleckoprůmyslové muzeum, Rodný dům Josefa Hoffmanna v Brtnici u Jihlavy a Jurkovičova vila). Prezentuje výtvarnou kulturu území jak ve stálých expozicích, tak prostřednictvím krátkodobých výstav. V celosvětovém měřítku má z aktivit Moravské galerie v Brně největší význam Mezinárodní bienále grafického designu pořádané od roku 1963.
Adresa: Husova 18, 662 26 Brno, tel.: +420 532 169 111, fa +420 532 169 181, e-mail: info@moravska-galerie.cz, web: www.moravska-galerie.cz

Národní technické muzeum v Praze

Zabývá se historií vědy a techniky. Mezi jeho exponáty jsou takové unikáty jako astronomické přístroje ze 16.století, se kterými pracoval Tycho Brahe, či první československý automobil. Stálé expozice se týkají měření času, dopravy, filmové a fotografické techniky, akustiky a astronomie. 
Adresa: Kostelní 42, 170 78  Praha 7, tel: 220 399 111, fa  220 399 200, e-mail: info@ntm.cz, www.ntm.cz

Národní technické muzeum je od září 2006 v rekonstrukci. Znovuotevření muzea je plánováno k příležitosti stého výročí založení, které muzeum oslaví v červenci 2008.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Shromažďuje, zpracovává a uchovává minulost a současnost uměleckého řemesla, užitého umění a designu. Mezi stálé expozice zde patří móda, sklo a keramika či užitá garfika a fotografie.
http://www.upm.cz  

Galerie hlavního města Prahy

Galerie zaměřená na české výtvarné umění 20. století vystavuje své sbírky v několika objektech:
 
Dům U Zlatého prstenu - České umění 20. století. Výstavy moderního a současného umění. Adresa: Týnská 6, Praha 1
Dům U Kamenného zvonu - Výstavy moderního a současnho umění. Adresa: Staroměstské náměstí 13, Praha 1
Staroměstská radnice - Výstavy moderního a současného umění. Adresa: Staroměstské náměstí 1, Praha 1
Bílkova vila - Ateliér a dílo Františka Bílka. Adresa: Mickiewiczova 1, Praha 6 - Hradčany
Dům Františka Bílka v Chýnově - Ateliér a dílo Františka Bílka. Adresa: Údolní 133, 391 55 Chýnov u Tábora
Městská knihovna - Výstavy moderního a současného umění. Adresa: Mariánské nám. 1 (vchod z Valentinské ul.), Praha 1 
Trojský zámek - Příprava nové stálé expozice. Adresa: U Trojského zámku 1,
Praha 7
www.ghmp.cz 

Českém muzeum výtvarných umění v Praze

Muzeum se zaměřuje především na vývoj českého umění dvacátého století. V současné době se pro jeho potřeby rekonstruuje areál bývalé jezuitské koleje v Kutné Hoře, který zahájí svou činnost v roce 2007. Dosavadní nedostatek prostor pro ucelený pohled na sbírky řeší zatím muzeum menšími či rozsáhlejšími projekty a cykly sbírkových výstav, ať již ve svých mateřských výstavních prostorách v Husově ulici, v Karolinu, či v prostorách některých regionálních i zahraničních institucí. Adresa: Husova 19-21, 110 01 Praha 1, telefon: +420- 222 220 218, fa +420- 222 221 190, e-mail: muzeum@cmvu.cz, www.cmvu.cz

Muzeum hlavního města Prahy

V hlavní budově tohoto muzea na Florenci se nachází stálá expozice Historická Pra

ha - dějiny města a jeho obyvatel od pravěku do r. 1784. Unikátním a asi nejatraktivnějším exponátem je zde Langweilův model Prahy z let 1826 – 1834. Adresa: Na Poříčí 52, 180 00 Praha 8. 
Muzeum dále spravuje Műllerovu vilu . Tato vila je jednou z nejlepších prací světového architekta Adolfa Loose a zároveň patří mezi nejvýznamnější moderní stavby v ČR. Adresa: Nad Hradním vodojemem 14 / 642, 162 00 Praha 6 – Střešovice
Exponáty Muzea hlavního města Prahy jsou také k vidění v Podskalské celnici na Výtoni. Najdeme zde stálou výstavu Historie zaniklého Podskalí - vory a lodě na vltavě. Adresa: Rašínovo nábřeží 412, 120 00 Praha 2
www.muzeumprahy.cz

Židovské muzeum

Židovské muzeum má jednu z nejrozsáhlejších sbírek judaik na světě, která obsahuje na 40 000 sbírkových předmětů a 100 000 knih. Je ojedinělá nejen množstvím svých předmětů, ale především tím, že pocházejí z jednoho uceleného území - z Čech a Moravy. Ve svém souhrnu tak sbírka podává celistvý obraz o životě a historii Židů v tomto regionu. Židovské muzeum spravuje tyto objekty: Maiselovu synagogu, Španělskou Synagogu, Starý židovský hřbitov, Klausovou synagogu, Obřadní síň (budova pražského Pohřebního bratrstva), Galerii Roberta Guttmanna a Vzdělávací a kulturní centrum.
www.jewishmuseum.cz

Muzeum umění Olomouc

Zahrnuje dva objekty: Muzeum moderního umění věnované výtvarnému umění 20. a 21. století a Arcibiskupské muzeum , které představuje umělecké skvosty vznikající od 12. do 18. století. Mezi nimi najdeme jedinečnou kolekci starého malířství či poklady olomouckých arcibiskupů. Nechybí zde ani archeologické nálezy dokumentující šest tisíc let osídlení Olomoucka. Muzeum spravuje více než 65 000 sbírkových předmětů (z oblasti malířství, sochařství, kresby, volné a užité grafiky, fotografie, užitého umění a dokumentace architektury), což z něj dělá třetí největší institucí svého druhu v českých zemích. Součástí se stal románský palác moravských biskupů u baziliky sv. Václava na olomouckém Přemyslovském hradě. Adresa: Denisova 47, 771 11 Olomouc, tel.: +420 585 514 111, fa +420 585 514 166, e-mail: info@olmuart.cz, web: www.olmuart.cz

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti

Hlavní budova národopisného muzea ve Smetanových sadech v Uherském Hradišti je věnována expozici Slovácko a národopisným, archeologickým a historickým výstavám, v Galerii Slováckého muzea v Otakarově ulici v Uherském Hradišti je možnost seznámit se s výtvarným uměním jihovýchodní Moravy a s díly českých i zahraničních autorů, v Památníku Velké Moravy ve Starém Městě se nachází expozice dokumentující významnou část dějin České republiky. Ve dvou zemědělských usedlostech - památkách lidového stavitelství v obci Topolná lze zhlédnout expozici lidového bydlení a kovářství. Ve čtyřech archeologických lokalitách v Uherském Hradišti, Starém Městě, Modré u Velehradu a u Osvětiman, které jsou vyhlášeny Národními kulturními památkami, je možno prohlédnout si rekonstruované základy velkomoravských chrámových staveb. Adresa: Smetanovy sady 179, Uherské Hradiště 686 01, tel.: 572 556 556, 572 551 370, fa 572 554 077, e-mail: info@slovackemuzeum.cz, web: www.slovackemuzeum.cz/

Památník Terezín

Terezín byl založen jako pevnost na konci 18. století. Město, dodnes obklopené masivními valy, leží nedaleko soutoku Labe s Ohří. Během druhé světové války zde byl zřízen koncentrační tábor pro Židy, tzv. ghetto Terezín.
Poloha: Ústecký kraj, vzdušnou čarou 5 km jižně od města Litoměřice.
Adresa: Principova alej 304, 411 55 Terezín, email: pamatnik@pamatnik-terezin.cz, www.pamatnik-terezin.cz 

Vojenské historické muzeum

Muzeum je zaměřeno na dělostřeleckou, raketovou a těžkou bojovou techniku. Je zde soustředěno několik set tanků, obrněných vozidel, transportérů, nákladních a osobních vojenských vozidel. Součástí sbírek je ojedinělá kolekce kanónů systému Škoda, od prvních prototypů z konce 19. století. Expozice se nachází mezi obcemi Krhanice a Lešany u Týnce nad Sázavou, v prostoru bývalých dělostřeleckých kasáren.
Adresa: Vojenské technické muzeum Lešany, 257 42 Krhanice.
Poloha: cca 30 km jižně od Prahy, u Jílového u Prahy.
Vojenské historické muzeum spravuje Vojenský historický ústav ČR. Ten pečuje také o sbírky Leteckého a Armádního muzea.

Adresy dalších vybraných muzeí a galerií:

Muzeum východních Čech v Hradci Králové:  http://www.muzeumhk.cz/

Podkrkonošské muzeum: http://www.muzeum.cz 

Muzeum hraček: http://muzeumhracek.webpark.cz/

Muzeum voskových figurín: http://www.waxmuseumprague.cz/

Muzeum betlémů: http://www.pruvodce.com/trebechovice

Muzeum Tomáše G. Masaryka: http://www.muzeumtgm.cz/ 

Muzeum komunismu: http://www.muzeumkomunismu.cz/

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy: http://www.muzeum-roztoky.cz/

Galerie Josefa Sudka: http://www.upm.cz/index.php?page=174&language=cz&id=4

Zámek Klášterec nad Ohří: http://www.zamek-klasterec.cz/web/cs-index.php

Zámek Kamenice nad Lipou: http://www.hrady.cz/index.php?OID=2518

Muzeum textilu v České Kamenici: http://www.upm.cz/index.php?page=174&language=cz&id=7 


 

Odkazy

 
Autor:
 
Přidáno: 18.01.2010
 
 
 

Související články

 
Firmy v ČR
 
 

IGRÁČEK – legendární hračka, kterou...

Postavička o výšce přibližně osm centimetrů, která představuje nejrůznější lidská povolání, byla...

 
 
Kam jít, co navštívit
 
 

Po stopách UNESCO, 1. díl – Jižní...

Česká republika se může pochlubit bohatou historií, četnými stavebními památkami i krásnou přírodou...

 
 
Sportovní tipy
 
 

Zimní střediska v České republice...

Milovníci zimních sportů si v České republice díky její poloze rozhodně přijdou na své. Téměř ze všech...

 
 
Volný čas
 
 

Kam za operou v České republice

V České republice je celkem 10 profesionálních operních scén se stálým souborem. Vzhledem k počtu...

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…