HOMEPAGE

Život a práce
 
Jak to v ČR funguje

 

Dobrovolnictví v České republice

 
photo:  (dobrovolnik.cz)
 

Dobrovolnictví má v českých zemích bohatou tradici. Jeho kořeny sahají do období národního obrození a následně do doby prvního československého státu po roce 1918, kdy dobrovolné spolky významně ovlivnily jeho kulturní úroveň. V současnosti jsou dobrovolníci nejvíce zapojeni do ochrany životního prostředí, humanitárních a lidskoprávních aktivit, dále dobrovolnictví zdravotního a sociálního či činností v oblastech kultury, sportu, vzdělávání a práce s dětmi a mládeží.

 
Co se skrývá pod pojmem dobrovolnictví?

Dobrovolnictví jako veřejně prospěšnou činnost chápeme jako ochotu člověka dát část svého času a sil ve prospěch potřebné organizace nebo jednotlivce, aniž by byl s příjemcem pomoci vázán přátelskými či jinými vazbami. Z dobrovolné činnosti má přínos nejen její příjemce, ale i dobrovolník, kterému přináší nové přátelské vztahy, nové zkušenosti a dovednosti. Prospěch z dobrovolnictví má i širší veřejnost.

Ukázkou může být působení dobrovolných hasičů, které je příkladem nejen vzájemně prospěšného dobrovolnictví, nýbrž plní i řadu přínosných funkcí pro širší společnost. Dobrovolní hasiči se podílejí na odstraňování následků povodní i jiných živelních pohrom, např. ekologických havárií, a spolupůsobí též při prevenci požárů a dalších podobných nežádoucích událostí.

Dobrovolníky najdeme nejčastěji v nestátních neziskových organizacích, které po roce 1989 kromě obnovy své činnosti rehabilitují také dobrovolnictví, a to jako jednu z občanských ctností, která je v řadě zemí světa považována za samozřejmou součást života.

K  největšímu zapojení dobrovolníků v současnosti dochází v oblastech ekologie, humanitární pomoci a lidských práv, v sektorech sociální práce a zdravotnictví či oblastech kultury, sportu, vzdělávání a práce s dětmi a mládeží.

Proč se stát dobrovolníkem?

Motivace, proč se stát dobrovolníkem, bývají různé. Jak ukazuje výzkum Národního dobrovolnického centra Hestia z roku 2010, nejvíce rozšířenou motivací je příjemné vyplnění volného času, seberealizace či možnost uplatnit své schopnosti.

Dobrovolnictví má také významný mezinárodní prvek a pro mnoho lidí může představovat příležitost k hlubšímu poznání hostitelské země, její kultury, zdokonalení se v jazyce dané země a získání cenných zkušeností do budoucího života a profese.

V ČR již tradiční představa, že dobrovolnická činnost je oběť, povinnost či šlechetný dar, ustoupila do pozadí. V ČR se dobrovolnictví a zároveň organizace, které se těmto aktivitám věnují, plně rozvíjí od 90. let. ČR také spolupracuje s globální organizací Dobrovolníci OSN (UNV), jejímž prostřednictvím se i čeští dobrovolníci uplatňují v celém světě.

Jak se stát dobrovolníkem?

Běžnou praxí v ČR je dobrovolnictví v rámci neziskových organizací, avšak stále častější aktivitou se stává i výše zmíněné firemní dobrovolnictví. Existuje řada firem a platforem, které se do těchto aktivit snaží zapojit. Obecně trend dobrovolnictví v ČR vykazuje postupný nárůst počtu aktivně zapojených lidí, stoupá však také počet lidí a oblastí, které tuto pomoc potřebují.

V ČR existují dobrovolnická centra, která se zaměřují na management dobrovolnictví, spolupracují s dalšími neziskovými organizacemi s cílem zapojit co nejvíce obyvatel do řešení problémů společnosti a zároveň poskytují užitečné informace o aktivitách dobrovolnictví ve svém regionu. Více informací o dobrovolnictví – kde a jak je možné se do dobrovolnických aktivit zapojit – je možné najít na www.dobrovolnik.cz

Evropský rok dobrovolnictví 2011

V listopadu 2009 Rada ministrů pro vzdělávání, mládež a kulturu vyhlásila rok 2011 „Evropským rokem dobrovolných činností na podporu aktivního občanství“ a stanovila pro něj čtyři následující cíle:
  • vytvoření prostředí příznivé pro dobrovolnictví
  • umožnit organizátorům dobrovolných činností, aby zlepšili jejich kvalitu
  • oceňovat a uznávat dobrovolné činnosti
  • zlepšit povědomí o hodnotě a významu dobrovolnictví
Mezi důležité výstupy celého roku patří zlepšení webu www.dobrovolnik.cz, vydání Sborníku příkladů dobré praxe „Dobrovolníci mění svět“ (ke stažení na webu), uspořádání dvou mezinárodních konferencí zaměřených na příhraniční dobrovolnictví a sdílení výstupů Evropského roku dobrovolnictví v rámci Střední Evropy či množství mediálních výstupů (TV a rádiový spot, články, rozhovory).
 

Odkazy

 
Autor: Odbor EUPO v konzultaci s ORS a s MŠMT
 
Přidáno: 25.02.2012
 
 
 

Související články

 
Jak to v ČR funguje
 
 

Centrum pro integraci cizinců

Organizace, která pomáhá imigrantům včlenit se do české společnosti.

 
 
Podmínky k založení a vedení podnikání
 
 

Jak si založit bankovní účet – 1. díl

Pokud hodláte v České republice strávit delší čas a chcete zde legálně pracovat nebo studovat, určitě si...

 
 
Podmínky k založení a vedení podnikání
 
 
 
Volný čas
 
 

Divadla pro děti

Divadlo je kouzelný svět, který láká nejen dospělé, ale také děti. Prožitek z divadelního představení...

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…