HOMEPAGE

Život a práce
 
Sehnat práci
 
Rady pro získání zaměstnání

 

Pracovněprávní předpisy platné v České republice

 
photo:  ()
 

Vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli v České republice jsou předmětem pracovního práva, jež tvoří řada zákonů, vyhlášek a nařízení vlády.

 
Hlavními prameny pracovního práva jsou tři zákony: zákoník práce, zákon o kolektivním vyjednávání a zákon o zaměstnanosti.
Dalšími důležitými předpisy v pracovně právní oblasti jsou: zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zákon o inspekci práce, zákon o nemocenském pojištění a zákon o sociálním zabezpečení. Úplný výčet právních předpisů platných v České republice naleznete zde.

Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění zákona č. 585/2006 Sb.) – je v českých podmínkách základním pracovněprávním předpisem. Upravuje mimo jiné tyto pracovněprávní vztahy: způsob vzniku, trvání a zániku pracovního poměru, pracovní kázeň, pracovní podmínky, délku pracovní doby, přestávky v práci, práci přesčas, noční práci, dovolenou na zotavenou atd. Dále také upravuje mzdu a náhradu mzdy, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péči o zaměstnance, pracovní podmínky žen a mladistvých, pracovní spory, náhrady škod apod.
Zákon o kolektivním vyjednávání (zákon č. 2/1991 Sb.) – upravuje kolektivní vyjednávání mezi příslušnými odborovými organizacemi a zaměstnavateli za případné součinnosti státu, jehož cílem je uzavření kolektivní smlouvy. Upravuje náležitosti kolektivní smlouvy a postup při uzavírání kolektivních smluv, kolektivní spory, stávku ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy aj.
Zákon o zaměstnanosti (zákon č. 435/2004 Sb.) – upravuje zabezpečování státní politiky zaměstnanosti, jejímž cílem je dosažení plné zaměstnanosti a ochrana proti nezaměstnanosti, rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání, činnost úřadů práce a jejich působnost, posuzování zdravotního stavu fyzických osob a součinnost zdravotnických zařízení při posuzování jejich zdravotního stavu, právo na zaměstnání.

Se zákoníkem práce úzce souvisí Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zákon č. 309/2006 Sb.), kterým se upravují další požadavky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a také zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.

Zákon o inspekci práce ( zákon č. 251/2005 Sb.) – upravuje zřízení a postavení orgánů inspekce práce jako kontrolních orgánů na úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek, působnost a příslušnost orgánů inspekce práce, dále práva a povinnosti při kontrole a sankce za porušení stanovených povinností.
Zákon o nemocenském pojištění (zákon č. 187/2006 Sb.) – tento zákon upravuje nemocenské pojištění pro případ dočasné pracovní neschopnosti, nařízené karantény, těhotenství a mateřství, ošetřování člena rodiny nebo péči o něj a organizaci a provádění pojištění. Prováděním pojištění se rozumí též posuzování zdravotního stavu pro účely pojištění.
Zákon o sociálním zabezpečení (zákon č. 100/1988 Sb.) – zaručuje právo na sociální zabezpečení všem občanům. Dávky sociálního zabezpečení jsou poskytovány státem a nepodléhají zdanění. Právo na dávky sociálního zabezpečení nezaniká uplynutím času.
Všechny platné pracovněprávní předpisy jsou k dispozici na http://www.mpsv.cz.
 
 
Autor: Romana Kuncová
 
Zdroj: www.mpsv.cz
 
Přidáno: 18.10.2010
 
 
 

Související články

 
Sehnat práci
 
 

Pracovní stáže a praxe

Jak najít místo, kde absolvovat pracovní stáž či praxi.

 
 
Rady pro získání zaměstnání
 
 

Jak najít zaměstnání v České...

Hledáte práci? Zaměstnání se nenabízí jen v inzerátech a na úřadech práce, ale také na pracovních...

 
 
Rady pro získání zaměstnání
 
 

Pracovněprávní předpisy platné v...

Vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli v České republice jsou předmětem pracovního práva, jež tvoří...

 
 
Jak to v ČR funguje
 
 

Nemocenské pojištění

Nemocenské pojištění se platí pro případ, kdy dospělý člověk nemůže krátkodobě pracovat například z...

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…