HOMEPAGE

Život a práce
 
Systém školství

 

Obecné požadavky na přijetí do školy

 
photo:  ()
 

Na české základní, střední a vysoké školy mohou nastupovat studenti a žáci s cizí státní příslušností při splnění některých základních požadavků. Kromě specializovaných škol patří mezi jeden z požadavků také znalost českého jazyka.

 

Studium na základní škole

Cizincům, kteří plní základní školní docházku na základních nebo základních speciálních školách, je poskytováno vzdělání bezplatně, stejně tak jako ostatním občanům ČR. Přijetí cizince ve věku povinné školní docházky do základní školy je podmíněno prokázáním jeho oprávnění k pobytu na území ČR.

Vyučování probíhá ve školách v českém jazyce .  Na základní a středních školách může probíhat výuka v jiném jazyce pouze na základě předchozího souhlasu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Speciální, přípravné kurzy českého jazyka jsou školy povinny zavádět pouze pro občany EU, tato možnost neplatí pro občany tzv. třetích zemí. Dále na výuku českého jazyka mají nárok děti žadatelů o azyl.

Děti mohou na školách využít možnosti výuky cizího jazyka, s jeho výukou se začíná již ve čtvrté třídě. Je to povinný předmět a děti mají většinou možnost výběru mezi několika jazyky. Nejčastěji se jedná o angličtinu, němčinu, francouzštinu, ruštinu.Vedle škol s rozšířenou výukou cizích jazyků existují také školy, kde probíhá výuka všech předmětů v cizím jazyce – časté jsou školy s výukou v angličtině, němčině, francouzštině. Zpravidla se jedná o soukromé školy, které požadují odpovídající školné, které musí platit rodič.

Studium na střední škole

Pokud student při přijímacím řízení prokáže, že je schopen studovat v českém jazyce , je jeho vzdělávání bezplatné. Přijetí cizince ke studiu na střední škole je podmíněno prokázáním legálního pobytu na území ČR.

Uchazeč, který ukončil základní vzdělání na škole mimo Českou republiku, přiloží osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení.

Při hodnocení studentů-cizinců z předmětu český jazyk a literatura se přihlédne k dosažené úrovni znalosti českého jazyka . Zjištěné jazykové nedostatky se považují za objektivní příčinu, pro kterou nemusí být student v průběhu prvního roku docházky ve škole klasifikován.

Studium na vysoké škole

Cizinci studují na vysoké škole za stejných podmínek jako ostatní občané České republiky v případě, že jsou schopni studovat v českém jazyce . V takovém případě nejsou - stejně jako čeští studenti - povinni za studium platit.

Cizinci, kteří chtějí studovat na státní vysoké škole v ČR v jiném než českém jazyce, si musí své studium hradit z vlastních prostředků . Na soukromé vysoké škole všichni studenti hradí příslušné školné z vlastních prostředků, stejné podmínky platí pro občany ČR i pro cizince.

Pokud studenti nemohou financovat studium a své životní potřeby z vlastních zdrojů, mohou využít nabídku stipendijního programu.

Podmínkou přijetí ke studiu na VŠ je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání . Ke studiu v oblasti umění mohou být přijati též uchazeči s vyšším odborným vzděláním poskytovaným v konzervatořích, dále do těchto oborů mohou být přijímáni výjimečně uchazeči bez dosažení úplného středního, úplného středního odborného vzdělání a nebo vyššího odborného vzdělání.

Přijímací řízení probíhají v termínu stanoveném školou a z předmětů specifických pro vybraný obor studia . Sdělením rozhodnutí o přijetí ke studiu vzniká uchazeči právo na zápis do studia. Uchazeči se ve lhůtě stanovené vysokou školou nebo její součástí zapisují ke studiu (zápis ke studiu). Od zápisu se z uchazeče stává student, má tedy nárok například na vydání karty ISIC a jiné výhody.


 
 
Autor:
 
Přidáno: 10.12.2009
 
 
 

Související články

 
Systém školství
 
 

Blíží se termín pro podání přihlášek ...

Na vysoké školy se v České republice každoročně hlásí tisíce mladých lidí. Zájem o některé obory – ...

 
 
Střední školy
 
 

Středoškolské vzdělání

1. díl – Lycea – jak u nás fungují?

 
 
Univerzity
 
 

Zahraniční studenti na ČVUT mají svůj...

České vysoké učení technické (ČVUT) v Praze připravilo pro své stávající i budoucí studenty-cizince...

 
 
Systém školství
 
 

Europass platí i v České republice

Doklad o dosaženém vzdělání, který obšírněji než běžný vysokoškolský diplom nebo výuční list popisuje...

 
Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…