HOMEPAGE

Život a práce
 
Věda a výzkum

 

Grantová agentura České republiky

 
photo:  (sxc.hu)
 

vznikla v polovině roku 1992 jako nezávislá instituce podporující základní vědecký výzkum v České republice. Úkolem Agentury je každoročně na základě veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji udělit granty nejlepším projektům ze všech oborů vědy.

 
Dalším úkolem agentury je také kontrola průběhu řešení a plnění cílů projektů za každý uplynulý rok a ohodnocení dosažených výsledků projektů po jejich skončení.

Granty nebo také účelové finanční prostředky poskytuje Grantová agentura ze státního rozpočtu zhruba ve výši 1,4 miliardy korun ročně . Žádostí o grant přichází ročně 1 600 až 1 800, z nich asi jedna třetina grant získá. Průměrné roční náklady na jeden projekt jsou asi 650 tisíc Kč.

Grantová agentura poskytuje finanční podporu na vědecké projekty v rámci tzv. programů standardních projektů , doktorských projektů , postdoktorských projektů a na projekty v rámci programů Evropské vědecké nadace (European Science Foundation).

Základní úkoly
  • Příprava a vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji na podporu grantových projektů.
  • Posouzení návrhů projektů a výběr těch nejlepších k udělení grantu.
  • Udělení grantů vybraným projektům podle výše částky, kterou pro daný rok Agentura získá ze státního rozpočtu, a uzavření smlouvy s uchazeči.
  • Kontrola průběhu řešení a plnění cílů projektů za každý uplynulý rok na základě dílčí zprávy.
  • Ohodnocení dosažených výsledků projektu po jeho skončení na základě závěrečných zpráv.
  • Kontrola hospodaření s finančními prostředky přidělenými na řešení projektu, tj. zda se utrácejí účelně a v souladu s příslušnými předpisy a požadavky.
  • Spolupráce se zahraničními vědeckými orgány a institucemi, zejména se členskými zeměmi Evropského společenství.

Proces získání grantu

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na řešení grantových projektů základního výzkumu ve vymezených oborech a ve schválených programech. Vyhlášení zveřejňuje v Obchodním věstníku a v informačním systému výzkumu a vývoje, aktuálně vyhlášené veřejné soutěže jsou přístupné také na webových stránkách Grantové agentury .

Grantová přihláška zájemce o grant může být zpracována a podána ve veřejné soutěži v těchto oborech základního výzkumu:
a) technické vědy,
b) přírodní vědy,
c) lékařské vědy,
d) společenské vědy,
e) zemědělské vědy.

Veřejné soutěže se může účastnit fyzická osoba či právnická osoba se sídlem v České republice , dále organizační složka státu či územního samosprávného celku nebo organizační jednotka Ministerstva obrany či Ministerstva vnitra zabývající se výzkumem a vývojem. Veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji se může dále účastnit i právnická osoba se sídlem v členském státě Evropské unie nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor nebo občan takového státu, pokud splňuje podmínky způsobilosti.

Adresa sídla GA ČR: Grantová agentura České republiky, Národní 3, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 221 403 111
Fax +420 224 240 565, +420 224 240 598
Elektronická adresa 4: grantcr@kav.cas.cz nebo infogacr@kav.cas.cz

Místem, kde lze obdržet informace o veřejné soutěži, zadávací dokumentaci a pravidla , je Kancelář GA ČR na adrese: Národní 3, Praha 1, PSČ 110 00, a to v kterýkoliv pracovní den v době od 8:00 do 16:30 hodin v průběhu soutěžní lhůty.

Grantová přihláška adresovaná GA ČR musí být podána ve stanovené soutěžní lhůtě na příslušných formulářích. Grantová přihláška se předkládá v písemné listinné formě, a to jedno vyhotovení originál a jedno vyhotovení kopie, spolu s listinnými přílohami.

Délka trvání soutěžní lhůty a hodnotící lhůty i jejich ukončení jsou uvedeny ve vyhlášení konkrétní veřejné soutěže GA ČR.

Komisi pro přijímání grantových přihlášek jmenuje předseda GA ČR. Doručené grantové přihlášky komise kontroluje z hlediska splnění všech formálních náležitostí stanovených v zadávací dokumentaci. Přihláška může být při jejich nesplnění vyřazena.

Grantové přihlášky přijaté do veřejné soutěže jsou hodnoceny odborným poradním orgánem pro hodnocení grantových přihlášek , kterým je příslušná oborová komise GA ČR. Pro každou grantovou přihlášku přijatou do veřejné soutěže schválí příslušná oborová komise tzv. zpravodaje grantového projektu , jehož odborné zaměření odpovídá tématu navrhovaného projektu.

Zpravodaj zkontroluje grantovou přihlášku po formální i věcné stránce a na zjištěné nedostatky upozorní. Zpravodaj dále navrhne nezávislé oponenty za svůj podobor a předloží tento návrh oborové komisi k rozhodnutí. Grantová přihláška se zasílá k posouzení nejméně třem nezávislým oponentům , z nichž alespoň jeden musí být (až na specifické projekty) zahraniční. Úkolem oponenta je vypracovat posudek a kompletní zaslané materiály musí vrátit GA ČR, nebo je skartovat.

Zpravodaj se seznámí s posudky oponentů a vyhotoví o nich zprávu , kterou spolu se svým stanoviskem ke grantové přihlášce předloží příslušné podoborové komisi. Stanovisko zpravodaje je zaměřeno na posouzení a stručné zdůvodnění odborné, ekonomické a personální stránky navrhovaného grantového projektu; stanovisko zpravodaje musí být náležitě pečlivé a podrobné, zejména pokud danou grantovou přihlášku nedoporučuje k udělení grantu.

Podoborová komise projedná zprávy o všech grantových přihláškách v daném podoboru a spolu se svým výsledným doporučením je předloží příslušné oborové komisi. Po hodnocení všech grantových přihlášek vypracuje oborová komise návrh pořadí grantových projektů ve veřejné soutěži v rámci oboru své působnosti, přičemž označí grantové projekty k udělení grantu navržené a nenavržené. O zdůvodnění výsledků hodnocení musí být vypracován protokol.

O udělení nebo o neudělení grantu dané grantové přihlášce rozhodne s konečnou platností předsednictvo GA ČR a výsledky zveřejní na své internetové adrese.

 

Odkazy

 
Autor:
 
Přidáno: 05.01.2010
 
 
 

Související články

 
Úspěchy české vědy
 
 
 
Osobnosti historie
 
 

Johann Gregor Mendel, zakladatel...

Současník Darwina, přírodovědec, objevitel základních zákonů dědičnosti, mnich a také opat...

 
 
Věda a výzkum
 
 

Česká věda přišla o dvě významné...

Antonín Holý a Čestmír Šimáně, dvě z nejvýznamnějších osobností české, ale i světové vědy, zemřeli krátce...

 
 
Věda a výzkum
 
 

Systém Galileo je v Praze

Počátkem září v Praze začala naplno fungovat evropská centrála navigačního systému Galileo.  

Oblíbené

Historie výtvarného umění

Co se událo ve výtvarném umění na samém sklonku českých dějin? Mnohé…

Klimatické podmínky

Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných…

Nejdůležitější objevy současnosti

Za poslední desetiletí přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a…

Čeština

Čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků. Český jazyk je také jazykem…